Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku nr 2 Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie

Starostwo Powiatowe w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32200 Miechów, ul. Racławicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 821 110 , fax. 413 821 118
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie
  ul. Racławicka 12
  32200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 413 821 110, fax. 413 821 118
  REGON: 29994340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miechow.pl/bipzamawiajacego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku nr 2 Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty, których dotyczy umowa, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego. Niniejsza umowa związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: izolacja cieplna stropu wymiana stolarki okiennej wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej docieplenie i izolacja ścian przyziemia docieplenie ścian parteru i poddasza Przedmiot zadania jest szczegółowo określony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, który został sporządzony w oparciu o przedmiar robót. Kosztorys ofertowy szczegółowy i scalony Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji . -Powyższy zakres robót Wykonawca wykona z materiałów własnych. -Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania został uwzględniony w przedmiarze robót. -Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000,00 słownie: cztery tysiące złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oferta, zaparafowany wzór istotnych postanowień umowy, oświadczenie 3, oświadczenie 3 A, wykaz robót budowlanych plus referencję, ,kosztorys ofertowy, prz powierzeniu podwykonawcom części zamówienia należy wypełnić zał nr 8, oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach kadry kierowniczej wykonawcy zał nr 9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach