Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy AL. W. KORFANTEGO 84 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2021-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy AL. W. KORFANTEGO 84 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, w tym wykonanie etażowej instalacji c.o. i ciepłej wody, wymiana bądź wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie instalacji gazowej, wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu, wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych, 2. ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, 3. ocieplenie dachu wraz z remontem warstw pokrycia dachowego, 4. uporządkowanie przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową, 5. remont piwnic, 6. budowę instalacji c.o. w lokalach, 7. rozbiórkę i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączenie pieców żeliwnych, zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach, 8. wymianę instalacji wod-kan, 9. przebudowę instalacji gazowej, 10. remont klatki schodowej, 11. wymianę części okien oraz drzwi wewnętrznych na strych, 12. roboty budowlane w lokalach mieszkalnych, 13. roboty dotyczące urządzenia zagospodarowania terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, 14. wymianę rozdzielni głównej RG, 15. wymianę wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic mieszkaniowych RM, 16. rozbudowę i modernizację instalacji administracyjnych, 17. rozbudowę i modernizację instalacji mieszkaniowych, 18. wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, 19. roboty towarzyszące, 20. promocję projektu – montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, 21. wykonanie audytu ex-post, 22. badanie termowizyjne i szczelności budynku, 23. nadzór ornitologiczny i realizacja postanowień opinii ornitologiczno – chriropterologicznej. 2. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, opracowanego zgodnie ze wzorem załączonym do projektu umowy, który stanowił będzie załącznik nr 6 do umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz uzgodnienia przedmiotowego harmonogramu z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust 8 wzoru umowy. 3. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania określają: dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), warunki, uzgodnienia oraz decyzje - Załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiary robót - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający jest w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany termin wrzesień 2020 r. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem, w szczególności, następujących czynności: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, wodnej, gazowej, wykonanie robót rozbiórkowych oraz wykończeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montażowe itd.), zagospodarowanie podwórza, remont dachu, rozebranie i uzupełnienie rynien, wymiana obróbek blacharskich wraz z pracami towarzyszącymi. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Uwaga: Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami. 6. Parametry równoważności: 1) Jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach