Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju

Gmina Chorkówka ogłasza przetarg

 • Adres: 38-458 Chorkówka, Chorkówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 438-69-31 , fax. 13 438-69-34
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chorkówka
  Chorkówka 175
  38-458 Chorkówka, woj. podkarpackie
  tel. 13 438-69-31, fax. 13 438-69-34
  REGON: 37044052500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu elewacji oraz stropu zgodnie z technologią zawarta w kosztorysach inwestorskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: 5 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach