Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci SKAŁKA przy ul. Aluminiowej 26 w Częstochowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126 , fax. 034 3229111
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9 9
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, fax. 034 3229111
  REGON: 15139875800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci SKAŁKA przy ul. Aluminiowej 26 w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej - Domu dla Dzieci Skałka, który jest budynkiem zamieszkania zbiorowego (wg klasyfikacji PKOB GRUPA 113). Właścicielem obiektu jest Powiat Częstochowski. Zakres prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm o powierzchni 330,25 m2, - ocieplenie stropu pod nieużykowym poddaszem wełną mineralną grubości 20 cm pod wylewke betonową o powierzchni 95,39 m2, - wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,6 W/m2K, powierzchnia wymienionych okien 31,17 m2, - wymiana stolarki drzwiowej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=2,5 W/m2K, powierzchnia wymienionych drzwi 2,65 m2 - modernizacja instalacji c.o. wyposażonej w 12 szt. grzejników płytowych konwekcyjnych z zaworami z głowicami termostatycznymi - modernizacja instalacji c.w.u. przez wyposażenie jej w 4 szt. kolektory słoneczne o powierzchni czynnej 2,0 m2 każdy - wymiana konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ - dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czestochowa.powiat.pl, www.powiat-czestochowski.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach