Przetargi.pl
Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia (nowej edycji), zwanego dalej Studium, w granicach administracyjnych gminy Zawiercie, zgodnie z uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722684 , fax. 032 6721513
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722684, fax. 032 6721513
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia (nowej edycji), zwanego dalej Studium, w granicach administracyjnych gminy Zawiercie, zgodnie z uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia (nowej edycji), zwanego dalej Studium, w granicach administracyjnych gminy Zawiercie, zgodnie z uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), a także zgodnie z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot zamówienia obejmuje także sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298), prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego studium, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Opracowanie projektu Studium winno być poprzedzone wariantowymi koncepcjami terenu objętego opracowaniem, które podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu studium: przygotowanie wzorów dokumentów formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem projektu studium uwarunkowań, dyżury projektanta podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu (2 razy w tygodniu), udział w dyskusji publicznej, udział w spotkaniach merytorycznych w siedzibie Zamawiającego dot. przedmiotu wykonywanych prac, udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dot. przedmiotu zamówienia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, wprowadzenie w projekcie Studium zmian wynikających z uzgodnień i rozpatrzonych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, uczestniczenie w sesji Rady Miejskiej, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie studium. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami - zgodnie z harmonogramem prac projektowych, stanowiącym załącznik do umowy. Każdy etap opracowania będący przedmiotem odbioru powinien zostać przedłożony Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej na płycie CD/DVD. Przy składaniu częściowych protokołów przekazania prac, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wyszczególnia w protokole, jakie prace są przedmiotem przekazania (zgodnie z harmonogramem). Powierzchnia opracowania: około 8525ha Skala opracowania: 1 : 10 000 Specyfika terenu objętego opracowaniem: Obszar będący przedmiotem opracowania studium stanowi teren całej gminy Zawiercie w jej granicach administracyjnych, o powierzchni około 8525 ha. Miasto Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej nad rzeką Wartą w północno-wschodniej części województwa Śląskiego. Obszar gminy Zawiercie zajmuje powierzchnię 8525 ha, zamieszkałą przez ok. 53 000 mieszkańców. Miasto posiada złożoną i niejednolitą strukturę krajobrazu, zróżnicowaną strukturalnie, przestrzennie i jakościowo. W skład gminy wchodzi 16 osiedli mieszkaniowych: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka, Żerkowie oraz 4 sołectwa: Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce. Zachodnia część miasta, to tereny z dominującą strukturą miejską: mieszkaniowo-usługową i przemysłową, która obecnie podlega transformacji w związku z likwidacją wielu zakładów przemysłowych w kierunku wytwórczości i usług. W obszarze miasta znajdują się układy i zespoły zabytkowe objęte ochroną konserwatorską, a także obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego. Wschodnia część miasta, to tereny w większości o funkcji rolniczej i mieszkaniowej, tereny otwarte obejmujące kompleksy leśne i kompleksy terenów rolnych - w większości wolnych od zabudowy. W znacznej części miasta występują obszary o wysokich wartościach środowiska przyrodniczego i krajobrazu - w tym obszarów chronionych w ramach parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz o szczególnej wartości doliny głównych cieków rzek: Czarnej Przemszy i Warty, inne cieki wodne, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe oraz inne przyrodniczo cenne elementy struktury przestrzennej systemu. Na terenie miasta występują złoża surowców mineralnych. Gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalone uchwałą nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r. zmienione uchwałą nr VIII/74/07 z dniu 25 kwietnia 2007r. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia: - pozyskanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podkładów kartograficznych (w tym kopii mapy topograficznej w skali 1 : 10 000), o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia, na koszt Wykonawcy, - pozyskanie materiałów wejściowych do wykonania opracowania, diagnoza stanu, ocena uwarunkowań rozwoju miasta i problemów wymagających rozwiązania, określenie celów rozwoju i ich hierarchii - opracowanie syntezy w formie opisowej i graficznej, - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 4 i 5 obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298), - przygotowanie wstępnej koncepcji rozwoju przestrzennego, określenie stref polityki przestrzennej i odnoszących się do nich kierunków zagospodarowania i przedstawienie opracowanych materiałów do akceptacji Zamawiającemu, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zawierciu, - sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), poprzedzone uzgodnieniem, z właściwymi organami, zakresu i stopnia szczegółowości informacji w niej zawartych i zgodne z wymogami cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, - skompletowanie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z § 9 cytowanego rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - Wykonawca zobowiązany jest do: udziału w spotkaniach roboczych i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu studium, prezentacji projektu studium Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zawierciu, podczas publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie studium rozwiązań oraz podczas sesji Rady Miejskiej, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień dotyczących przyjętych w projekcie studium rozwiązań, a w szczególności pisemnego uzasadnienia powodu nieuwzględnienia uwag przekazywanych przez Zamawiającego do sporządzanego projektu studium, - w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorczy lub Sąd nieważności uchwały - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z usunięciem wad opracowania i doprowadzeniem uchwały do zgodności z przepisami prawnymi, bez dodatkowego wynagrodzenia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeprowadzeniu pełnej procedury dotyczącej uchwalenia studium, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego studium zgodnie przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz do opracowania wszelkich dokumentów wynikających z procedur związanych ze sporządzeniem studium, w tym: - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, które powinno zawierać część opisową oraz kartograficzną zgodnie z problematyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298), - wykonanie analizy wniosków do studium złożonych przed przystąpieniem do sporządzenia studium i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - wykonanie analizy wniosków do studium złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia studium i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - opracowanie koncepcji projektu studium, uwzględniającej oczekiwania gminy i jej prezentacja władzom gminy, - opracowanie projektu studium z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, złożonych do koncepcji, - przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z właściwymi organami stopnia szczegółowości informacji w niej zawartych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), - przedstawienie projektu studium wraz z całą dokumentacją do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (dalszej procedurze poddawany będzie projekt studium pozytywnie zaopiniowany przez GKU-A), - przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie projektu studium wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, - przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienia wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, - wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, w sposób ustalony z władzami gminy, - opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami w projekcie studium, - opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, - obsługa wyłożenia projektu studium (dwa razy w tygodniu), - zorganizowanie oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami i sporządzenie protokołu z tej dyskusji, - sporządzenie wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, analiza tych uwag i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - udział w spotkaniach roboczych i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej dotyczących rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, - wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych po wyłożeniu projektu studium, - przedstawienie Radzie Miejskiej projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych po wyłożeniu studium do publicznego wglądu, - ponowne przeprowadzenie czynności określonych w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli Zamawiający stwierdzi konieczność dokonania zmian, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian (przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne zaopiniowanie i o ponowne uzgodnienia wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, wprowadzenie zmian do projektu studium, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami gminy, wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej itd) i ponowne przedstawienie Radzie Miejskiej projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych po wyłożeniu studium do publicznego wglądu, - przygotowanie potrzebnej ilości materiałów roboczych - odpowiedniej m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji, - przygotowanie uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), - skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych - 2 kpl., - przygotowanie projektu wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w tradycyjnej formie papierowej w następującej liczbie egzemplarzy: a) studium część tekstowa- 8 oprawionych egzemplarzy, b) studium część graficzna - 10 egzemplarzy w tym: 3 egzemplarze dwustronnie zalaminowane, 1 egzemplarz dwustronnie zalaminowany w formie przystosowanej do zwieszenia na ścianie oraz 1 egzemplarz dwustronnie zalaminowany z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, c) opracowanie ekofizjograficzne - 2 oprawione egzemplarze, d) prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - 4 oprawione egzemplarze. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie elektronicznej w formacie ustalonym z Zamawiającym - 5 płyt CD/DVD (nośnik elektroniczny do odczytu i wydruku) w następującym zakresie: a) studium część tekstowa - w MS Word, b) studium część graficzna - format plików: JPG, DWG, PDF, TIFF z zachowaniem skali opracowania 1 : 10 000, c) opracowanie ekofizjograficzne, d) prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji prac planistycznych prowadzonych na potrzeby przedmiotu umowy, na podstawie oryginalnych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego: a) egzemplarz dla Wojewody (oryginał), b) egzemplarz dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (kopia). Zamawiający udostępni Wykonawcy: - Uchwałę nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zawiercie.eu - Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu - uchwały), - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia uchwalone uchwałą nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000r. zmienione uchwałą nr VIII/74/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. (dostępne na stronie internetowej www.zawiercie.eu, zakładka - gospodarka, plany zagospodarowania przestrzennego. Inne materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni na pisemny wniosek Wykonawcy. Wszelkie inne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podkłady kartograficzne, o których mowa § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), Wykonawca przygotuje i pozyska we własnym zakresie i na własny koszt (a ich koszt skalkuluje w cenie ofertowej). Warunki płatności: - I etap fakturowania: po przygotowaniu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (zrealizowanie III etapu prac zgodnie z harmonogramem) - 50% wartości zamówienia. - II etap fakturowania: po pozytywnej ocenie zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę uchwały, o której mowa w ust. 5 wraz załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych - 50% wartości zamówienia. - Niedotrzymanie terminów wykonania prac w poszczególnych etapach określonych w załączonym do umowy harmonogramie, powoduje płatność jednoetapową, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia - po pozytywnej ocenie zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę uchwały, o której mowa w ust. 5 wraz załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych. - Niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powoduje kary umowne. Określony w specyfikacji termin wykonania przedmiotu zamówienia, to nieprzekraczalny termin pozytywnej oceny zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia studium wraz załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku negatywnej oceny przez Wojewodę zgodności z przepisami prawnymi uchwały (wraz z załącznikami) Rady Gminy w sprawie uchwalenia studium oraz dokumentacji prac planistycznych, na Wykonawcy ciąży obowiązek usunięcia wszelkich wad pod rygorem konsekwencji niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach