Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie – Termomodernizacja MOPS przy ul. Staromiejskiej 8

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 42610 Miasteczko Śląskie, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 393 80 01 , fax. 32 393 80 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasteczko Śląskie
  Rynek 8
  42610 Miasteczko Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 393 80 01, fax. 32 393 80 02
  REGON: 27625879900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie – Termomodernizacja MOPS przy ul. Staromiejskiej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staromiejskiej 8 w Miasteczku Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w poniższej dokumentacji: a) Projekt Budowlany dotyczący ocieplenia przegród zewnętrznych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; przedmiar – opracowane przez Architektoniczne Biuro Projektów ARCHE Lech Majowski; b) Projekt Budowlano-Wykonawczy dotyczący branży elektrycznej; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; przedmiar – opracowane przez inż. Wiesława Dawid; c) Projekt Budowlano-Wykonawczy dotyczący przebudowy instalacji C.O. oraz CWU; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar – opracowane przez mgr inż. Marcina Dyner posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Opis zakresu inwestycji: I. Branża budowlana 1. Zakres robót obejmuje takie prace, jak: a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych; b) wykonanie ocieplenia cokołów budynku; c) wykonanie ocieplenia stropodachu; d) ocieplenie stropu nad piwnicą; e) wymiana stolarki okiennej (częściowa) wraz z parapetami zewnętrznymi i montażem nawiewników powietrza regulowanych automatycznie; f) wymiana stolarki drzwiowej w ścianach zewnętrznych; g) wymiana pokrycia dachowego; h) wykonanie instalacji odgromowej. 2. W wyżej wymieniony zakres robót wchodzą również: a) roboty rozbiórkowe drzwi, elementów instalacji odgromowej, tablic informacyjnych i pamiątkowych, obróbek blacharskich, rynien, oświetlenia zewnętrznego, daszków, wywietrzaków i innych elementów znajdujących się na elewacjach; b) montaż nowych obróbek blacharskich, rynien z blachy cynkowej, rur spustowych, instalacji odgromowej i innych elementów zdemontowanych z elewacji. Należy wykonać wszystkie tablice informacyjne nowe i w jednolitym charakterze; c) wykonanie uszczelnienia i obróbek blacharskich kominów, montaż blachy kalenicowej, uzupełnienie tynków kominów. 3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instrukcjami technologicznymi producentów materiałów budowlanych. II. Branża elektryczna 1. Zakres robót dotyczących modernizacji oświetlenia i instalacji elektrycznej obejmuje w szczególności prace dotyczące: a) modernizacji instalacji elektrycznej gniazd wtykowych; b) modernizacji instalacji oświetlenia; c) wykonania instalacji fotowoltaicznej budynku (w istniejącej rozdzielnicy głównej zabudować zabezpieczenie dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacją projektową); d) wykonania instalacji ochrony od porażeń; e) wykonania ochrony od przepięć; f) połączenia wyrównawczego i uziemienia; g) pomiarów i prób montażowych. 2. Zakres robót części zmiennoprądowej (AC) dotyczy zainstalowania baterii fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej. Układ wytwórczy o mocy znamionowej 10,0 kW składać się będzie z 40 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 250W-DC każdy, posadowionych na połaci dachowej. Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku, a ewentualne nadwyżki zostaną oddane do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Należy zabudować 3-fazowy falownik o mocy nominalnej 10,0 kVA. 3. Zakres robót części stałoprądowej (DC) obejmuje wyposażenie elektrowni fotowoltaicznej w specjalne falowniki PV (inwertery). Celem tego jest, aby w razie braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastąpiło doprowadzenie energii do odbiorników z sieci energetycznej. Modułowy charakter systemów PV ma pozwolić na budowanie układów fotowoltaicznych dużej mocy, które zostaną podłączane do sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia. Dokumentacja projektowa w sposób szczegółowy opisuje zakres rzeczowy robót niezbędny do wykonania zakresu branży elektrycznej dla obiektu i dokonania odbiorów przez odpowiednie służby. III. Branża instalacyjna Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a w szczególności: a) przebudowę instalacji CWU – wymiana i doprowadzenie ciepłej wody z cyrkulacją do wszystkich punktów czerpalnych; b) przebudowę instalacji C.O. – zamontowanie dodatkowych 3 grzejników oraz wymiana 34 starych grzejników na nowe. Informacja dodatkowa: W obiekcie istnieje ogrzewanie wodne pompowe, o parametrach 70/500C zasilane z pomieszczenia technicznego z kotłem (kotłowania). Zapotrzebowanie na cele c.o. po termomodernizacji wynosi 41kW. Roboty towarzyszące i uzupełniające: 1. Wykonanie planu BIOZ. 2. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy i terenu zaplecza. 3. Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji robót budowlanych - opracowane ww. projekty winny uzyskać akceptację Zamawiającego. 4. Wykonanie prób szczelności wykonanych instalacji. 5. Postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami (wywóz i utylizacja odpadów). 6. Po zakończeniu inwestycji uporządkowanie placu budowy i terenów przyległych wykorzystywanych dla potrzeb budowy. 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2. egzemplarzach. Całość robót: - należy tak realizować, aby umożliwić wykonywanie czynności służbowych pracownikom MOPS, - należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14.000,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XXI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. 7) Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej oryginalny egzemplarz należy załączyć bezpośrednio do oferty (zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne jego oddzielenie od reszty dokumentów); - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach