Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubicz

Gmina Lubicz ogłasza przetarg

 • Adres: 87162 Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48566212100 , fax. 48566782122
 • Data zamieszczenia: 2017-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubicz
  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 48566212100, fax. 48566782122
  REGON: 87111871500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lubicz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubicz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubicz”. Zadanie podzielone jest na 4 części (A, B, C, D). Każde z zadań stanowi osobną część zamówienia. A. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym B. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej wraz z przyległą salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym C. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym D. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym 1.2. Zakres robót obejmuje w szczególności następujący wykaz prac: Część A: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBICZ -wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe Pozwolenie na budowę: NR ABA.6740.4.31.2017.MB NR ABA.6740.4.109.2016.GP 1) Termomodernizacja ścian zewnętrznych Ściany przedmiotowego budynku zostały ocieplone 8 cm płytami styropianowymi w metodzie lekkiej mokrej, na podstawie wizji lokalnej i ocenie stanu technicznego ocieplenia i warstwy wykończeniowej elewacji zdecydowano wykonać dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych bez demontażu istniejącego systemu ocieplenia. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem grafitowym FASDA 100 - 032 o gr. 12 cm metodą lekką-mokrą nie przewiduje się ocieplenia ścian fundamentowych 2) Termomodernizacja stropodachu Stropodach budynku należy ocieplić płytami styropianu EPS 100 gr. 22 cm , na uprzednio przygotowanym podłoży w systemie dwuwarstwowym z papy termozgrzewalnej. Pokrycie ocieplenia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS ułożonymi na połaci dachu 3) Termomodernizacja stopu nad piwnicą Projektuje się ocieplenie stropu nad piwnicą od spodu styropianem lekką-mokrą 4) Wymiana stolarki okiennej Projektuje się wymianę stolarki okiennej na trójszybowe okna PCV o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż λ = 0,83 W/(m K niż w kolorze ADEC 0102 „orzech” wraz z montażem nawiewników okiennych. Nowe okna obsadzić przy zewnętrznej krawędzi ściany nośnej muru w celu poprawienia doświetlenia budynku. W ramach wymiany okien i ogólnej termomodernizacji budynku należy dokonać wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Zestawienie okien do wymiany przedstawiono poniżej. Należy wymienić następującą stolarkę okienną: - Okno O1 (5 sztuk) w elewacji północnej, o wymiarach 138x152cm, dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O2 (6 sztuk) w elewacji północnej, o wymiarach 84x42cm, jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O3 (9 sztuk) w elewacji północnej, o wymiarach 142x152cm, dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O4 (3 sztuki) w elewacji północnej, o wymiarach 135x152cm, dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O5 (6 sztuk) w elewacji wschodniej, o wymiarach 255x146cm, trzyskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O6 (6 sztuk) w elewacji wschodniej, o wymiarach 105x207cm, jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O7 (2 sztuki) w elewacji zachodniej, o wymiarach 225x152cm, trzyskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O8 (5 sztuk) w elewacji zachodniej, o wymiarach 163x139cm, dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne, - Okno O9 (3 sztuki) w elewacji południowej, o wymiarach 138x154cm, dwuskrzydłowe rozwiernouchylne, - Okno O10 (15 sztuk) w elewacji południowej, o wymiarach 137x151cm, dwuskrzydłowe rozwiernouchylne, - Okno O11 (3 sztuki) w elewacji południowej, o wymiarach 83x42cm, jednoskrzydłowe rozwiernouchylne, Uwaga! Przed przystąpieniem prac sprawdzić dokładność wymiarową otworów. 5) System grzewczy Zmiana źródła ciepła z paliwa stałego na paliwo gazowe wraz z projektem przyłącza gazowego została zaprojektowana w osobnym opracowaniu. Jako źródło ciepła zaprojektowano wodny kocioł stojący opalany gazem ziemnym GZ50, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o maksymalnej znamionowej mocy grzewczej wynoszącej 60kW (50/30 °C i 54,3 kW przy 80/30°C). Kocioł posiada komplet automatyki iregulację – sterowanie pogodowe. W skład wyposażenia kotłowni wchodzi kocioł, naczynie w zbiorcze, separator powietrza, filtroodmulnik, neutralizator kondensatu oraz niezbędna armatura. Pompy oraz podgrzewacz CWU będą znajdować się w pompowni w piwnicy. 6) Branża elektryczna Projekt branży elektrycznej został opracowany osobnym opracowaniem dołączonym do niniejszego projektu budowlanego i obejmuje wymianę opraw oświetleniowych. 7) Obróbki blacharskie Wszelkie obróbki blacharskie na budynku z blachy ocynkowanej ocenia się jako zły, dlatego w trakcie praco ciepleniowych należy wymienić obróbki blacharskie na nowe z blachy ocynkowanej grubości 0.6 mm na całym obwodzie budynku. 8) Parapety zewnętrzne i wewnętrzne Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej o grubości 0.6mm. Powlec proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki. Parapety zakotwić po obu stronach stolarki okiennej na 5 cm. Styk połączenia tynku mineralnego i blachy zabezpieczyć silikonem transparentnym. Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia sztywności parapetu poprzez wzmocnienie stalowym płaskownikiem o wymiarach 40 x 10 mm i wyprofilowanego do kształtu parapetu . W celu uniknięcia odrywania parapetu można zastosować zczepną warstwę klejącą z silikonu modyfikowanego pomiędzy warstwą blachy i podłoża parapetu. Wszystkie parapety wewnętrzne wymienić na nowe z PCV w kolorze białym. 9) Wymiana rynien i rur spustowych Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe z koszami na nowe z blachy tytan cynk o grubości blachy0,6 mm, rynny O=120, rury spustowe O=100. Powlec proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki. •Farba Podstawowe właściwości: - farba 3 w 1 : grunt, podkład i emalia - efekt: półmat, - wysoka odporność na warunki atmosferyczne, - do stosowania na elementy z blachy ocynkowanej, - w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki, 10) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej Instalację odgromową należy zdemontować na czas termomodernizacji. Po zakończeniu wszystkich prac zamontować nową instalację odgromową. Montaż instalacji odgromowej polegał będzie na odtworzeniu istniejącej instalacji zdemontowanej podczas docieplenia budynku. Na dachu budynku należy wykonać zwody poziome i pionowe drutem FeZn i przyłączyć do nich wszystkie wystające nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe, kominki oraz rynny i blachę wykończeń i obróbek blacharskich. Zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10cm. Do mocowania przewodów stosować uchwyty przyklejane. Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. Na ścianach przewody odprowadzające ułożyć w specjalnych plastikowych rurach pod warstwą ocieplenia i doprowadzić do złączy kontrolnych zainstalowanych na wys. 1,8 m od których ułożyć przewodu uziemiające (z osłonami do wys. 1,5m nad ziemią i 0,5m pod ziemią) do uziomu otokowego budynku. Połączenia należy wykonać jako skręcane śrubowo. Uziom otokowy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,6m-0,7m., w odległości min. 1,0m od fundamentów i 2m od wejść do budynku. Do wykonania uziomu stosować taśmę FeZn 30x5mm. Wszelkie połączenia uziomu otokowego wykonać jako spawane. Na odbiór końcowy należy wykonać pomiary wartości uziemień w złączach kontrolnych i przedstawić stosowane protokoły oraz zabezpieczyć złącza przed korozją. 11) Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora Na czas termomodernizacji należy dokonać demontażu klimatyzatora. Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać ponownego montażu klimatyzatora. Demontaż i montaż powinien zostać wykonany przez specjalistyczną ekipę w celu zapobiegnięciu wycieku czynnika chłodzącego, ewentualny straty czynnika należy uzupełnić i dokonać sprawdzenia sprawności instalacji. 12) Demontaż i ponowny montaż szyldów i tablic informacyjnych, systemy monitoringu i systemu alarmowego Na czas termomodernizacji należy dokonać demontażu kamer, systemu alarmowego, szyldow i tablic informacyjnych. Po wykonaniu wszystkich prac należy przywrocić wszystkie wyżej wymienione elementyna swoje miejsce. 13) Inne elementy elewacji Wszystkie elementy elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji, po wszystkich pracach należy przywrocić wszystko na swoje miejsce z zastosowaniem kołkow dystansowych. W przypadku daszkow i nad wejściami do budynku należy dokonać ich demontażu na czas termomodernizacji, po wykonaniu prac należy wykonać ich montażu z odsunięciem od ściany budynku uwzględniając ocieplenie budynku. Styk daszkow nad wejściami ze ścianą budynku należy uszczelnić przy pomocy bitumicznej dekarskiej taśmy uszczelniającej. 14) Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat w oknach Wszystkie kraty należy zdemontować na czas termomodernizacji. Przed ponownym montażem krat należy je pomalować farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z kolorystyką. Podłoże musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić kraty z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Przygotować podłoże farbą podkładową. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane kraty należy zamontować ponownie. •Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, •Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 15) Demontaż, malowanie i ponowny montaż drabiny zewnętrznej Drabinę należy zdemontować na czas termomodernizacji. Przed ponownym montażem drabiny należy ją pomalować farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z kolorystyką. Podłoże musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić kraty z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Przygotować podłoże farbą podkładową. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane kraty należy zamontować ponownie. •Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, •Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 16)INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja budynku wraz ze sterowaniem oświetleniem za pomocą czujników 17)INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Projektowana instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku UG o mocy 15,25kWp, składać się będzie z modułów fotowoltanicznych 61szt. O identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (250Wp/szt.) połączone zostaną z inwerterem (przetwornicą DC/AC). Część B: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZDGMiK wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe Pozwolenie na budowę: NR ABA.6740.4.32.2017.LK NR ABA.6740.4.14.2017.LK 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem przeznaczonym do ocieplenia fasad o gr. 18cm o współczynniku nie większym niż 0,032 W/mK metodą lekką mokrą. Na istniejącym cokole sali gimnastycznej na przygotowanym wcześniej podłożu położyć tynk mozaikowy. Na pozostałych częściach budynku tynk mozaikowy na wys. min. 30 cm płożyć na projektowanym ociepleniu. 2. Termomodernizacja stropodachów granulatem wełny mineralnej o grubości 23 cm. Projektuje się ocieplenie stropodachów za pomocą warstwy izolacji z wełny mineralnej w postaci granulatu metodą wdmuchiwania w przestrzeń stropodachu. Grubość warstwy zaprojektowano 23 cm. 3. Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej styropianem o grubości 22 cm. Projektuje się ocieplenie stropodachu za pomocą warstwy izolacji ze styropianu o współczynniku  ≤ 0,037 W/mK. Grubość warstwy zaprojektowano 22 cm. Styropian należy zamocować do istniejącego podłoża i pokryć papą. 4. Obróbki blacharskie. Po obwodzie dachu sali gimnastycznej, na wszystkich attykach oraz na zadaszeniach wejść należy wykonać nową obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej grubości 0.6 mm. • Farba Podstawowe właściwości: - farba 3 w 1 : grunt, podkład i emalia - efekt: półmat, - wysoka odporność na warunki atmosferyczne, - do stosowania na elementy z blachy ocynkowanej, 5. Parapety zewnętrzne Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej o grubości 0.6mm. Powlec proszkowo w kolorze nawiązującym do projektowanej kolorystyki elewacji. Parapety zakotwić po obu stronach stolarki okiennej na 5 cm. Styk połączenia tynku mineralnego i blachy zabezpieczyć silikonem transparentnym. Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia sztywności parapetu poprzez wzmocnienie stalowym płaskownikiem o wymiarach 40 x 10 mm i wyprofilowanego do kształtu parapetu . W celu uniknięcia odrywania parapetu można zastosować zczepną warstwę klejącą z silikonu modyfikowanego pomiędzy warstwą blachy i podłoża parapetu. 6. Rynny i rury spustowe. Stan istniejących rynien i rur spustowych na budynku sali gimnastycznej ocenia się jako dobry. Wszystkie rynny i rury spustowe zdemontować na okres prowadzenia prac termomodernizacyjnych i ponownie zamontować po wykonaniu elewacji. Na pozostałych częściach budynku rynny i rury spustowe zdemontować i wymienić na nowe, stalowe, ocynkowane w systemie nawiązującym do istniejącego systemu na sali gimnastycznej. 7. Ukrycie przewodów instalacji. Należy wkuć w tynk lub ukryć w nowym ociepleniu wszystkie widoczne instalacje oraz przewody instalacji elektrycznych w rurach PCV. • Rurki PCV Podstawowe właściwości: - kształt: okrągły, - materiał: tworzywo sztuczne, - wymiary: dł 1000x szer. 10 x gr. 1 mm, 8. Zewnętrzne oprawy oświetleniowych. Na elewacjach: frontowej (południowej) - nad wejściem oraz na elewacji północnej zainstalowane są lampy zewnętrzne. Lampy należy zdemontować na czas prowadzonych robót ociepleniowych. Doprowadzić instalację elektryczną przez ocieplenie i ponownie zamontować na nowej elewacji. 9. Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy zdemontować na czas termomodernizacji. Następnie po wykonanych wszystkich pracach termomodernizacyjnych należy ją ponownie zamontować i dokonać pomiarów (m.in. sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania, sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego, wykonanie pomiaru rezystancji uziomu, Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów). 10. Drabiny kominiarskie i inne elementy metalowe elewacji. Wszystkie elementy metalowe elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji. Jedną z drabin -prowadzącą na szczyt komina w budynku Zarządu Dróg należy zdemontować i poddać utylizacji ze względu na to, że komin będzie podlegał częściowej rozbiórce. Podłoże wszystkich elementów przewidzianych do malowania musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić powierzchnię kształtowników drabin kominiarskich i flagowników z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Podobnie należ przygotować ściany szafek elektrycznych. Przygotować podłoże farbą pokładową. Należy nałożyć 2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane elementy należy zamontować ponownie. Ilość flagowników do demontażu i montażu - 2 szt. Ilość drabin kominiarskich - 4 szt. Szafki elektryczne - 3 szt w jednej lokalizacji. • Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, • Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 11. Kratki wentylacyjne stropodachu Na ścianach szczytowych zlokalizowane są kratki wentylacyjne stropodachów wentylowanych. Należy je zdemontować i po wykonaniu docieplenia ścian zamontować nowe z dostosowaniem ich głębokości do nowej grubości izolacji termicznej. Kolorystykę należy dostosować do projektowanej kolorystyki elewacji. 12. Szyldy i tablice pamiątkowe Szyldy i tablice pamiątkowe zamontowane na elewacji frontowej należy zdemontować na czas termomodernizacji, po wszystkich pracach należy przywrócić wszystkie elementy na swoje miejsce. Na froncie budynku zamocowana jest tablice z nazwami poszczególnych instytucji oraz tabliczki z numerem adresowym budynku. Ponadto nad wejściem do części administracyjnej Straży zamocowane jest godło Polski. Zamontowana jest także tablica pamiątkowa z brązu. Tablica ta jest uszkodzona. Podczas termomodernizacji zostanie poddana renowacji. Do wykonawcy będzie należał demontaż i ponowny montaż tej tablicy. Na części garażowej budynku zamocowana jest tablica informująca o dotacji sponsora. Wszystkie te elementy należy zdemontować na czas prowadzenia robót i zamontować ponownie po przeprowadzeni termoizolacji ścian zewnętrznych. 13. Wymiana stolarki okiennej. Należy wymienić całą stolarkę okienną na spełniającą WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 0,9 W/(m2xK) nowe okna PCV. Stolarka okienna w kolorze białym. Po wykonaniu wymiany stolarki należy przeprowadzić prace wykończeniowe ościeży wewnętrznych tj. wyrównanie wszelkich uszkodzeń poprzez nałożenie tynku gipsowego oraz malowanie w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorów obecnych ościeży. Ponadto należy zamontować nowe okna w miejscu drzwi stalowych na elewacji północnej. 14. Drzwi zewnętrzne Należy wymienić drzwi zewnętrzne na nowe spełniające wymagania WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 1,3 W/(m2xK) w kolorze nawiązującym do projektowanej kolorystki elewacji. Ponadto w ścianie frontowej należy zdemontować jedne z drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i zamurować otwór wejściowy bloczkami piaskowo-wapiennymi. Wykonany mur należy ocieplić i otynkować zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz a gotowe ściany pomalować - od zewnętrz farbą akrylową do elewacji, od wewnątrz - farbą akrylową do wnętrz. Zdemontować istniejące stalowe dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne do kotłowni. Otwór drzwiowy do kotłowni częściowo zamurować, ocieplić oraz przeprowadzić prace wykończeniowe zarówno wewnętrzne jak i wewnętrzne poprzez wyrównania powierzchni ościeży i pomalowanie w kolorze ścian. Otwór dostosować do wymiarów projektowanych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV. Drzwi aluminiowe wejściowe elewacji frontowej do części administracyjnej Straży należy pozostawić bez zmian. 15. Brama garażowa Należy wymienić jedną bramę garażową części garażowej. Istniejąca brama stalowa o wymiarach 3,7x 3,7 m dwuskrzydłowa rozwierna. Bramę należy zdemontować. Projektuje się montaż nowej bramy segmentowej automatycznej spełniającej wymagana WT 2021 tj. o współczynniku Umax ≤ 1,3 W/(m2xK) z drzwiami. Brama na konstrukcji stalowej ocynkowanej o prowadzeniu wysokim. Po montażu nowej bramy należy wykończyć ościeża od zewnątrz jak i od wewnątrz. Uzupełnić ubytki, powierzchnię wyrównać i pomalować. 16. Wykonanie zadaszeń nad wejściami. Istniejące żelbetowe zadaszenia nad wejściami należy ocieplić i pomalować. Ponadto należy wymienić obróbki blacharskie. Nowe obróbki w kolorze projektowanej elewacji. Przewidziane rozbiórkę jednego z zadaszeń na elewacji północnej. W miejscu zdemontowanego zadaszenia wykonać warstwy ocieplenia ściany wraz z tynkiem i malowaniem. Ponadto należy przeprowadzić rozbiórkę części zadaszenia żelbetowego nad wyjściem do kotłowni (elewacja północna) szerokość daszka ok. 100cm, pas do rozbiórki ok. 40 cm. Powierzchnię po rozbiórce odpowiednio wykończyć -ocieplić i otynkować. Na zadaszenie zamontować nową obróbkę blacharską. 17. Demontaż i montaż kamer monitoringu wraz z instalacją - 2 kamery Na budynku administracyjnym Zarządu Dróg na elewacji północnej jest zamontowany system monitoringu. Na okres prowadzenia prac należy zdemontować kamery - 2 szt. Ponowny montaż przeprowadzić po wykonaniu warstwy izolacyjnej. Doprowadzić do kamer zasilanie oraz instalację monitoringu oraz sprawdzić jej funkcjonowanie. 18. Demontaż i montaż sygnalizatora alarmu Na ścianie frontowej części administracyjnej jest zamontowany sygnalizator alarmu. Należy zdemontować sygnalizator na czas prowadzonych prac termoizolacyjnych. Po wykonaniu robót sygnalizator ponownie zamontować wraz z instalacją i sprawdzeniu jej funkcjonowania. 19. Rozbiórka komina Ze względu na potrzebę zapewnienia możliwie jak największej powierzchni nasłonecznienia dachu na potrzeby energii słonecznej ogniw fotowoltaicznych projektuje się rozbiórkę części komina znajdującej się ponad attyka budynku administracyjnego ZDGMiK. Mając na uwadze zmianę źródła ciepła tj. montaż pieca gazowe komin o istniejącej wysokości nie będzie miał zastosowania. Po dokonaniu rozbiórki części komina należy przeprowadzić prace wykończeniowe. Powierzchnię górną komina odpowiednio wyrównać i zamontować obróbki blacharskie. Obecnie na kominie zamontowana jest drabinka kominiarska. Drabinkę ta należy zdemontować. 20. Demontaż kominów wentylacyjnych na części garażowej Na stropodachu części garażowej zamontowane są trzy kominy wentylacyjne. Obecnie nie pełnią już one swojej funkcji gdyż są od wewnątrz zamknięte. Kominy te należy zdemontować. Miejsca po ich demontażu należy odpowiednio uszczelnić i ułożyć nowe warstwy papy termozgrzewalnej. 21. Wykonanie otworów stolarki okiennej Na elewacji północnej projektuje się wykonanie otworu okiennego w miejscu istniejących drzwi stalowych. Obecnie zamontowane są tam drzwi niemniej otwór został zamurowany. Należy wykonać otwór okienny o wym. 125x150 cm. Ponadto należy powiększyć istniejący otwór okienny do wysokości 150 cm. 22. Kratki wentylacyjne okien sali gimnastycznej Poniżej stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej zamontowano kratki wentylacyjne. Kratki należy zdemontować na czas prowadzenia prac. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe kratki z PCV z dostosowaniem ich głębokości do nowej grubości izolacji termicznej. Kolorystykę należy dostosować do projektowanej kolorystyki elewacji. 23. Demontaż i montaż syreny alarmowej Na dachu budynku administracyjnego zamontowana jest syrena alarmowa straży pożarnej. Syrenę wraz z instalacją zdemontować na czas prowadzenia prac. Należy przewidzieć demontaż na możliwie najkrótszy czas. Po przeprowadzenie prac syrenę ponownie zamontować wraz przeprowadzeniem badań kontrolnych prawidłowego działania systemu. 24. Demontaż i montaż anten TV Na dachu budynku administracyjnego zamontowana są dwie anteny odbiorcze. Anteny zdemontować na czas prowadzenia prac wraz z instalacja. Po przeprowadzeniu prac anteny ponownie zamontować i przeprowadzić kontrolę ich działania. 25. Parapety wewnętrzne Należy wymienić wszystkie parapety wewnętrzne. Istniejące parapety z drewna gr.ok.2 cm są osadzone w murze. Przed rozpoczęciem prac osłonić wszelkie elementy wokół mogący ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu np. grzejniki. Celem demontażu parapetu trzeba go poluzować poprzez uderzenie od spodu kilka razy gumowym młotkiem, po czym go wysunąć. Jeśli parapet nie poluzuje się należy wykuć w ścianie (wokół parapetu) szczelinę na szerokość około 5 cm, następnie obluzować parapet, ostukując go od spodu. Następnie wyjąć go z wnęki podokiennej tak, by nie zniszczyć okna. Po usunięciu parapetu, należy oczyścić wnękę po nim z gruzu i pyłu. Projektuje się zastosowanie nowych parapetów komorowych z PCV gr. 2,0cm w kolorze białym. Rozkucia muru po bokach okna również uzupełnić zaprawą wyrównawczą. Po jej wyschnięciu nałożyć się zaprawę tynkarską. Okna montować w otworze tak, aby pomiędzy stykiem ościeżnicy i parapetu nie powstałe żadne prześwity i odpowiednio miejsce to zaizolować. Przed montażem parapet zabezpieczyć przed zabrudzeniem folią ochronną i taśmą malarską. Nowy parapet włożyć się do wnęki tak, aby był dociśnięty dokładnie pod okno. Następnie pod parapet wbić drewniane kliny i nadać mu spadek w kierunku wnętrza. Parapety mocować na piankę poliuretanową. Ubytki tynku po bokach parapetu i pod nim należy uzupełnić masą tynkarską. Po pomalowaniu ścian, szczelinę między ościeżnicą a parapetem uszczelnić silikonem lub masą akrylową w odpowiednim kolorze. Na bokach parapetów zastosować nakładki zabezpieczające z PCV. 26. Demontaż i montaż części zewnętrznej klimatyzatorów Na ścianie zewnętrznej południowej budynku administracyjnego nad oknami okien piętra zamontowane są dwie części zewnętrzne klimatyzatorów. Urządzenia te należy odłączyć, zdemontować i zabezpieczyć na czas prowadzeni prac termoizolacyjnych. Po przeprowadzeniu robót urządzenia zamontować i podłączyć do klimatyzatorów. Po podłączeniu przeprowadzić próbę poprawności funkcjonowania. 27. Demontaż i montaż kominków wentylacyjnych na dachu sali gimnastycznej Na dachu sali gimnastycznej zamontowano 8 kominów wentylacyjnych połaciowych. Kominki te zdemontować i zabezpieczyć na czas prowadzenia prac. Po zamontowaniu ocieplenia dachowego kominki należy zamontować w wierzchniej warstwy papy i zaizolować przed przeciekami. 28. Demontaż i montaż krat na stolarki okiennej. Na stolarce parteru budynku administracyjnego oraz na dwóch oknach elewacji zachodniej i wszystkich oknach północnej budynku sali gimnastycznej zamontowano stalowe kraty. Kraty te należy zdemontować na czas prowadzenia prac i zamontować ponownie po przeprowadzeniu termomodernizacji. Kraty przed montażem oczyścić i pomalować farbą do metalu w kolorze odpowiadającym kolorystyce elewacji. 29. Wymiana rury wentylacyjnej Na elewacji frontowej sali gimnastycznej znajduje się rura wentylacyjna PCV fi 15 cmz daszkiem. Rurę należy zdemontować na czas prowadzonych prac termomodernizacyjnych. Po przeprowadzeniu robót należy zamontować nową rurę z uwzględnieniem niezbędnej długości związanej z zamontowaną warwą izolacji cieplnej. 30. Demontaż rury odpowietrzającej Na elewacji południowej budynku administracyjnego zamontowana jest rura PCV fi 12 cm odpowietrzająca zbiornik cwu w wewnątrz budynku. Rurę tę należy zdemontować. Demontaż zbiornika zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. 31. Budowa kotłowni opalanej gazem ziemnym wraz z wewnętrzną instalacją gazu z podłączeniem do kotła gazowego o mocy 80 kW w budynku administracyjnym ZDGMiK W Technologia kotłowni. Projektuje się wymianę istniejącego kotła opalanego węglem na kocioł opalany peletem. Kotłownia będzie pracowała w systemie otwartym z otwartym naczyniem wzbiorczym. Istniejący kocioł, pompę obiegowa c.o. zdemontować. Projektowany kocioł podłączyć do istniejącej instalacji c.o. w obiekcie poprzez trójdrogowy zawór mieszający i elektroniczna pompę obiegowa c.o. , urządzenia sterowane ze sterownika kotła. Spaliny z projektowanego kotła będą odprowadzane projektowanym czopuchem stalowym do istniejącego kominu spalinowego. W kotłowni projektuje sie rozdzielacz c.o. do którego podłączyć instalacje c.o. W celu ochrony kotła przed wykraplaniem sie wody ze spalin zaprojektowano pompę obiegowa kotłowa sterowana ze sterownika kotła, minimalna temperatura powrotu wody z instalacji 550C. W kotłowni zaprojektowano rozdzielacze instalacji c.o. do którego podłączyć odejścia wewnętrznej instalacji c.o wg schematu. W pomieszczeniu kotłowni zdemontować istniejąca izolacje termiczna rur i zamontować nowa. 32. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja budynku wraz ze sterowaniem oświetleniem za pomocą czujników 33. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Projektowana instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku ZDGMiK o mocy 10,00kWp, składać się będzie z modułów fotowoltanicznych 40 szt. O identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (250Wp/szt.) połączone zostaną z inwerterem (przetwornicą DC/AC). Część C: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁYŃCU PIERWSZYM wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na palety Pozwolenie na budowę: NR ABA.6740.4.24.2017.KM 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem przeznaczonym do ocieplenia fasad o gr. 14cm o współczynniku nie większym niż 0,032 W/mK metodą lekką mokrą. 2. Termomodernizacja ścian fundamentowych Zaprojektowano ocieplenie ścian fundamentowych za pomocą płyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 14 cm. na głębokość 100cm od poziomu terenu oraz ze względu na ukształtowanie terenu na wysokości od 30 (elewacja północna/ tylnia) do 100 cm (elewacja południowa/frontowa) powyżej poziomu terenu. 3. Termomodernizacja dachu styropianem o grubości 23 cm. Projektuje się ocieplenie stropodachu za pomocą warstwy izolacji ze styropianu o współczynniku  ≤ 0,037 W/mK. Grubość warstwy zaprojektowano 23 cm. Styropian należy zamocować do istniejącego podłoża i pokryć papą. 4. Termomodernizacja podłogi na gruncie o grubości 19cm. Należy przeprowadzić termomodernizację podłogi na gruncie. Powierzchnie podłóg przeznaczonych do ocieplenia przedstawiono na rysunku. Warstwa ocieplenia ze styropianu gr. 19 cm o współczynniku≤ 0,037 W/mK 5. Obróbki blacharskie. Po obwodzie dachu należy wykonać nową obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej grubości 0.6 mm. Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej o grubości 0.6mm. Powlec proszkowo w kolorze RAL 7035. Parapety zakotwić po obu stronach stolarki okiennej na 5 cm. Styk połączenia tynku mineralnego i blachy zabezpieczyć silikonem transparentnym. Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia sztywności parapetu poprzez wzmocnienie stalowym płaskownikiem o wymiarach 40 x 10 mm i wyprofilowanego do kształtu parapetu . W celu uniknięcia odrywania parapetu można zastosować zczepną warstwę klejącą z silikonu modyfikowanego pomiędzy warstwą blachy i podłoża parapetu. • Farba Podstawowe właściwości: - farba 3 w 1 : grunt, podkład i emalia - efekt: półmat, - wysoka odporność na warunki atmosferyczne, - do stosowania na elementy z blachy ocynkowanej, 6. Rynny i rury spustowe. Stan istniejących rynien i rur spustowych z PCV ocenia się jako dobry. Wszystkie rynny i rury spustowe zdemontować na okres prowadzenia prac termomodernizacyjnych i ponownie zamontować po wykonaniu elewacji. 7. Opaska dookoła budynku Wokół budynku jest wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Kostkę zdemontowaną podczas prac związanych z ociepleniem ścian fundamentowych należy ponownie ułożyć. Ponadto na długości ok. 17,0 m wzdłuż ściany północnej brak jest opaski z kostki. Należy wykonać w tym miejscu nową opaskę z kostki betonowej o gr. 6cm, szerokośćopaski ok.60 cm w kolorze szarym ze spadkiem (2%) w kierunku zewnętrznym. Krawędzie opaski zakończyć obrzeżem chodnikowym o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym. Pod istniejącą i projektowaną nawierzchnią z kostki należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm oraz warstwę wyrównawczą z piasku. Do zakopania fundamentów wykorzystać grunt pochodzący z wykopu, który przed ułożeniem kolejnych warstw należy zagęścić. 8. Ukrycie przewodów instalacji. Należy wkuć w tynk lub ukryć w nowym ociepleniu wszystkie widoczne instalacje oraz przewody instalacji elektrycznych w rurach PCV. • Rurki PCV Podstawowe właściwości: - kształt: okrągły, - materiał: tworzywo sztuczne, - wymiary: dł 1000x szer. 10 x gr. 1 mm, 9. Zewnętrzne oprawy oświetleniowych. Na elewacjach: frontowej (południowej)- na suficie nad wejściem, wschodniej i północnej zainstalowane są lampy zewnętrzne. Lampy należy zdemontować na czas prowadzonych robót ociepleniowych. Doprowadzić instalację elektryczną przez ocieplenie i ponownie zamontować na nowej elewacji. 10. Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy zdemontować na czas termomodernizacji. Następnie po wykonanych wszystkich pracach termomodernizacyjnych należy ją ponownie zamontować i dokonać pomiarów (m.in. sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania, sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego, wykonanie pomiaru rezystancji uziomu, Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów).Ponadto należy wykonać nowe połączenie instalacji odgromowej z projektowaną centralą wentylacyjną. 11. Pokrywy zsypów, poręcze i inne elementy metalowe elewacji. Wszystkie elementy metalowe elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji. Podłoże wszystkich elementów przewidzianych do malowania musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić pokrywy zsypów, poręczy i flagowników z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Przygotować podłoże farbą pokładową. Należy nałożyć 2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane elementy należy zamontować ponownie. • Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, • Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 12. Rurki wentylacyjne stropodachu Na ścianie frontowej i ogrodowej (tylnej) zamontowane są rurki wentylacyjne o przekroju fi 50mm montowane po dwie co 2 m. Istniejące rurki należy oczyścić i udrożnić wentylację. W projektowanym ociepleniu należy zamontować na przedłużeniu tych rurek rurki PCV fi 50mm i zabezpieczyć je od zewnątrz siatką metalową. Ilość na każdej ścianie 30 szt. 13. Szyldy, flagowniki i inne elementy elewacji Szyldy, flagowniki i inne elementy elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji, po wszystkich pracach należy przywrócić wszystkie elementy na swoje miejsce. Ilość flagowników do demontażu i montażu - 6 szt. Flagowniki przed ponownym montażem należy oczyścić i pomalować farbą do elementów metalowych w kolorze elewacji. Na froncie budynku zamocowana jest tablica z nazwą szkoły oraz tablica informująca o dofinansowaniu przeprowadzonej przez Gminę inwestycji. Ponadto nad wejście głównym zamocowane jest godło Polski. Wszystkie te elementy należy zdemontować na czas prowadzenia robót i zamontować ponownie po przeprowadzeni termoizolacji ścian zewnętrznych. 14. Remont schodów i podestu przy wejściu bocznym. Należy wyremontować wejście boczne do budynku, skuć luźne tynki, wyrównać powierzchnie boków schodów; ścianki należy wykończyć tynkiem mozaikowym. Trzeba również wyremontować powierzchnię schodów i podestu, wykonać nowe pokrycie z lastryko płukanego, antypoślizgowego. Balustrady i poręcze wyremontować zgodnie z pkt. 4.7. 15. Wymiana wyłazu dachowego Należy wymienić wyłaz dachowy o wymiarach 80x80 cm na wyłaz spełniający WT 2021 tj o współczynniku Umax ≤ 1,1 W/(m2xK). Wyłaz należy osadzić w projektowanej izolacji oraz wykonać wszelkie obróbki dekarskie. 16. Wymiana stolarki okiennej. Należy wymienić całą stolarkę okienną na spełniającą WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 0,9 W/(m2xK) nowe okna PCV. Okna parteru i piętra w kolorze białym. Okna piwniczne w kolorze RAL 7031. Po wykonaniu wymiany stolarki należy przeprowadzić prace wykończeniowe ościeży wewnętrznych tj. wyrównanie wszelkich uszkodzeń poprzez nałożenie tynku gipsowego oraz malowanie w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorów obecnych ościeży. 17. Parapety wewnętrzne Należy wymienić wszystkie parapety wewnętrzne. Istniejące parapety z lastryka/betonu gr.ok.4 cm są osadzone w murze. Przed rozpoczęciem prac osłonić wszelkie elementy wokół mogący ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu np. grzejniki. Celem demontażu parapetu trzeba go poluzować poprzez uderzenie od spodu kilka razy gumowym młotkiem, po czym go wysunąć. Jeśli parapet nie poluzuje się należy wykuć w ścianie (wokół parapetu) szczelinę na szerokość około 5 cm, następnie obluzować parapet, ostukując go od spodu. Następnie wyjąć go z wnęki podokiennej tak, by nie zniszczyć okna. Po usunięciu parapetu, należy oczyścić wnękę po nim z gruzu i pyłu. Projektuje się zastosowanie nowych parapetów komorowych z PCV gr. 2,0cm w kolorze białym. W związku z tym, iż nowy parapet jest cieńszy niż stary, ścianę pod oknem należy nadlać zaprawą wyrównawczą. Rozkucia muru po bokach okna również uzupełnić zaprawą wyrównawczą. Po jej wyschnięciu nałożyć się zaprawę tynkarską. Okna montować w otworze tak, aby pomiędzy stykiem ościeżnicy i parapetu nie powstałe żadne prześwity i odpowiednio miejsce to zaizolować. Przed montażem parapet zabezpieczyć przed zabrudzeniem folią ochronną i taśmą malarską. Nowy parapet wkłożyć się do wnęki tak, aby był dociśnięty dokładnie pod okno. Następnie pod parapet wbić drewniane kliny i nadać mu spadek w kierunku wnętrza. Parapety mocować na piankę poliuretanową. Ubytki tynku po bokach parapetu i pod nim należy uzupełnić masą tynkarską. Po pomalowaniu ścian, szczelinę między ościeżnicą a parapetem uszczelnić silikonem lub masą akrylową w odpowiednim kolorze. 18. Drzwi zewnętrzne Należy wymienić drzwi zewnętrzne wraz naświetlem na elewacji szczytowej na nowe spełniające wymagania WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 1,3 W/(m2xK) w kolorze RAL 7035. Ponadto w ścianie frontowej należ zamurować otwór wejściowy bloczkami piaskowo-wapiennymi do wymiarów projektowanej stolarki i zamontować nowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o wym. 150 skrzyła 50 cm i 100 cm o wys. 210cm spełniające wymagania WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 1,3 W/(m2xK) w kolorze RAL 7035. Wykonany mur należy ocieplić i otynkować zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz a gotowe ściany pomalować - od zewnętrz farbą akrylową do elewacji, od wewnątrz - farbą akrylową do wnętrz. Ponadto należy wymienić drzwi wsypowe w kotłowni. Są to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 96x165 cm. Projektowane drzwi stalowe lub PCV spełniające warunki WT2021 tj o współczynniku Umax ≤ 1,3 W/(m2xK) w kolorze RAL 7031. 19. Wykonanie zadaszeń nad wejściami. Należy zdemontować zadaszenie nad wejściem w ścianie szczytowej z blachy falistej zamontowanej na profilach kątowników stalowych. Nad wejściem w ścianie szczytowej należy wykonać nowe zadaszenie o kształcie łukowym o szerokości min. 100cm i długości 190 cm wykonane z poliwęglanu litego przezroczystego gr. 10mm opartego na konstrukcji z aluminium malowanego proszkowo bądź konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Nad drzwiami frontowymi należy zamontować zadaszenie o kształcie łukowym o szerokości min. 120cm i długości 250 cm wykonane z poliwęglanu litego przezroczystego gr. 10mm opartego na konstrukcji z aluminium malowanego proszkowo bądź konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. 20. Remont schodów zewnętrznych na elewacji wschodniej. Należy przeprowadzić remont schodów wraz z podestem znajdujących się po stronie wschodniej budynków. Należy oczyścić stopnie i murki zewnętrzne z luźnych elementów, piasku. Nierówności na murkach zniwelować poprzez nałożenie zaprawy cementowej. Powierzchnię schodów i podestu wyrównać zaprawą cementową. Na schodach i podejście ułożyć płytki lastryka płukanego mocowanego za pomocą kleju do płytek zewnętrznych. Na murkach schodów ułożyć tynk mozaikowy na kleju i siatce zbrojącej. 21. Remont kominów. Istniejące kominy murowane należy pokryć warstwą płynnej izolacji bitumicznej na całej wysokości ponad powierzchnią dachu . 22. Demontaż i montaż kamer monitoringu wraz z instalacją - 5 kamer Na budynku szkoły jest zamontowany system monitoringu. Na okres prowadzenia prac należy zdemontować kamery - 5 szt. Ponowny montaż przeprowadzić po wykonaniu warstwy izolacyjnych. Doprowadzić do kamer zasilanie oraz instalację monitoringu oraz sprawdzić jej funkcjonowanie. 23. Demontaż i montaż dzwonka wraz z instalacją zasalająca, Na elewacji północnej zamontowany został dzwonek szkolny wraz z zadaszeniem. Na czas przeprowadzenia prac dzwonek wraz z jego zadaszeniem należy zdemontować. Zadaszenie należy wymienić na zadaszeni łukowe z poliwęglanu litego przezroczystego gr. 6mm o szerokości 40 cm dł. 50cm. na konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub stalowej. Po przeprowadzonych pracach należy do dzwonka doprowadzić instalację i sprawdzić jego działanie. 24. Demontaż i montaż sygnalizatora alarmu Na ścianie frontowej jest zamontowany sygnalizator alarmu. Należy zdemontować sygnalizator na czas prowadzonych prac termoizolacyjnych. Po wykonaniu robót sygnalizator ponownie zamontować wraz z instalacją i sprawdzeniu jej funkcjonowania. 25. Demontaż starych haków Na elewacjach zamontowane są haki z izolatorami elektrycznymi. Obecnie nie spełniają one już swojej funkcji. Należy je zdemontować. 26. Remont wiatrołapu W wyniku zamontowania drugiej pary drzwi zewnętrznych powstanie pomieszczenie wiatrołapu. Należy przeprowadzić remont powierzchni ścian i sufitu wiatrołapu. Ściany i sufit oczyścić pomalować. Sufit w kolorze białym, ściany w kolorze zbliżonym do obecnego koloru. Na posadzce, po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych podłóg należy ułożyć płytki ceramiczne gresowe o wym. 30x30 cm. Zdemontować istniejące oświetlenie zewnętrzne i zamontować je na ścianie zewnętrzne (po wykonaniu prac termomodernizacyjnych) . W wiatrołapie zainstalować nowe oświetlenie - oprawę sufitową typu "plafon". 27. Reper Na ścianie zachodniej umieszczony jest reper - trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy wysokościowej o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia. Reper należy zabezpieczyć na czas prowadzenia prac oraz zamontować w puszce rewizyjnej podtynkowej, zapewniającej dostęp do repera po wykonaniu ocieplenia. 28. Odwodnienie ścian piwnicznych Odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych od ścian piwnicznych elewacji północnej i południowej wykonać systemem drenarski. Na rurę spustową nałożyć czyszczak (rewizję) PCV z osadnikiem. Do rury podłączyć kolanko łączące rurę spustową z poziomą rurą rozsączającą i rurę rozsączająca. Kolanko i rurę rozsączającą z PCV zamontować poniżej poziomu terenu ze spadkiem w stronę terenów zielonych. Rurę na długości pierwszego metra pełna, na dalszej długości rura drenarska z otworami z większej ilości w miarę oddalania od budynku Długość rur drenarskich min. 3,0 m. Wokół rurek drenarskich od budynku ułożyć 30cm warstwę keramzytu albo żwiru płukanego granulacji 4-32 mm i zabezpieczyć geowłókniną. System taki zastsować od strony północnej jak i południowej budynku -odprowadzenie wody z rur spustowych przy ścianach piwnicy. 29. Kotłownia na palety W obiekcie zaprojektowano kotłownie opalana gazem ziemnym. Zaprojektowano kocioł kondensacyjny stojący o mocy 80 kW. Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano stojący pionowy podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 130 l . Kocioł podłączyć do projektowanego rozdzielacza c.o. z którego będą poprowadzone rury z oddzielnymi obiegami c.o. wg schematu. W kotłowni zdemontować dwa istniejące kotły opalane paliwem stałym, istniejący wiszący zasobnik c.w.u. i część istniejących rurociągów. W pomieszczeniu kotłowni zdemontować izolacje termiczne na rurach i założyć nowa z pianki PUR. Odprowadzenie spalin instalacja kominowa zamontować w istniejącym kominie murowanym. Parametry instalacji c.o. 80/600C. 30. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja budynku wraz ze sterowaniem oświetleniem za pomocą czujników 31. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Projektowana instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) zainstalowana na dachu Podstawowej w Młyńcu Pierwszym o mocy 8,00kWp, składać się będzie z modułów fotowoltanicznych 32 szt. O identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (250Wp/szt.) połączone zostaną z inwerterem (przetwornicą DC/AC). Część D: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBICZU DOLNYM wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe Pozwolenie na budowę: NR ABA.6740.4.44.2017.BM NR ABA.6740.4.54.2017.MB dot. (budynek Nowej Szkoły) przy ul. Szkolnej 7 w Lubiczu Dolnym Pozwolenie na budowę NR ABA.6740.4.74.2017.GP dot. (BUDYNEK STAREJ SZKOŁY) przy ul. Szkolnej 7 w Lubiczu Dolnym D.1 NOWY BUDYNEK 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 17 cm, lambdzie: 0,037 W/mK. metodą lekką mokrą ( współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu 0,150 W/(m2K). Ocieplenie wykonać do poziomu terenu. 2. Ocieplenie stropodachu. Ocieplenie stropodachu poprzez ułożenie na istniejącej konstrukcji izolacji termicznej o współczynniku przewodzenia λ = 0,037 W/mK, o grubości 22 cm i wykonaniu nowego pokrycia dachowego. 3. Ocieplenie stropu nad piwnica. Należy ocieplić strop nad piwnicą na połaci sufitu płytami styropianu o grubości 19 cm, λ = 0,032 W/mK. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Opis technologii remontu: - wykucie z muru istniejących okien i drzwi do wymiany , - wywóz materiałów porozbiórkowych, - wymiana parapetów wewnętrznych, - osadzenie nowej stolarki, montaż kotew stalowych, uzupełnienie szczelin pianką montażową, - uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, 5. System grzewczy. Wykonanie przyłacza gazowego oraz montaż gazowego kondensacyjnego kotła co. wraz z przebudową kotłowni wg odrebnego opracowania. 6. Obróbki blacharskie. Wszelkie nowe obróbki blacharskie na budynku wykonać z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm na całym obwodzie budynku. Należy ocieplić ogniomury i wykonać nową obróbkę blacharską. W trakcie usuwania blacharki sprawdzić stan elementów elewacji znajdujących się pod obróbką. Należy określić ewentualne miejsca przecieków. Wszystkie luźne elementy należy usunąć, a rysy, spękania i szczeliny należy uzupełnić i uszczelnić. Dopiero na tak przygotowane podłoże wykonać nową obróbkę blacharską. Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy tytan cynk o grubości 0.6mm. • Obróbki blacharskie. Podstawowe właściwości: - wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. - grubość blachy: ≥ 0,6 mm - rozmiary: ok.18x38 cm, - długość krycia: p. „Łacenie”, - łacenie: pokrycie podwójne od 30o śr. wew. 14,5-16,6 cm, pokrycie koronkowe od 30o śr. wew. 29-33cm. - zapotrzebowanie na m2: pokrycie podwójne 33,7-44,5 szt. pokrycie koronkowe 33,7-44,5 szt. 7. Rynny, kosze i rury spustowe. Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe z koszami na nowe z blachy tytan cynk o grubości blachy 0,6 mm, rynny Ø=120, rury spustowe Ø=100, dopasowanymi do szerokość nowego ocieplenia. Powlec proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki. • Farba Podstawowe właściwości: - farba 3 w 1 : grunt, podkład i emalia - efekt: półmat, - wysoka odporność na warunki atmosferyczne, - do stosowania na elementy z blachy ocynkowanej, - w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki, 8. Kraty, daszki, słupki i inne metalowe elementy. Wszystkie kraty należy zdemontować na czas termomodernizacji. Podłoże musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić kraty z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Przygotować podłoże farbą podkładową. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane kraty należy zamontować ponownie. W sposób analogiczny należy odmalować daszki oraz inne metalowe elementy elewacji. • Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, • Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 9. Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy zdemontować na czas termomodernizacji. Po zakończeniu wszystkich prac zamontować nową instalację odgromową oraz dokonać wszystkich pomiarów. 10. Lampy, szyldy i inne elementy elewacji Lampy, szyldy i inne elementy elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji, po wszystkich pracach należy przywrócić wszystkie elementy na swoje miejsce. 11. Instalacje. Należy wkuć w tynk lub ukryć w nowym ociepleniu wszystkie widoczne instalacje oraz przewody instalacji elektrycznych w rurach PCV. Rurki PCV. Podstawowe właściwości: - kształt: okrągły, - materiał: tworzywo sztuczne, 12. Tynk mozaikowy. Cokół należy zachować na istniejących wysokościach, wykończyć tynkiem mozaikowym zgodnie z zaleceniami producenta. Analogicznie wykonać zejście do piwnicy oraz doświetla. 13. Budowa kotłowni opalanej gazem ziemnym wraz z wewnętrzną instalacją gazu z podłączeniem kotła gazowego o mocy 70 kW w budynku szkoły W obiekcie zaprojektowano kotłownie opalana gazem ziemnym. Zaprojektowano kocioł kondensacyjny wiszący o mocy 70 kW. Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano stojący pionowy podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 120 l . Kocioł podłączyć do projektowanego rozdzielacza c.o. z którego będą poprowadzone rury z oddzielnymi obiegami c.o. wg schematu. W piwnicy obiektu do projektowanego rozdzielacza c.o. doprowadzić instalacje c.o. z kotłowni, na rozdzielaczach projektuje sie odejścia do instalacji wewnętrznej c.o. budynku nowej szkoły i odejście poprzez zewnętrzny odcinek instalacji c.o. do budynku starej szkoły. Odprowadzenie spalin instalacja kominowa dwupłaszczowa spalinowo powietrzna 100/150.Parametry instalacji c.o. 80/600C. 14. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja budynku wraz ze sterowaniem oświetleniem za pomocą czujników 15. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Projektowana instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) zainstalowana na dachu nowego budynku szkoły o mocy 17,00kWp, składać się będzie z modułów fotowoltanicznych 68 szt. O identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (250Wp/szt.) połączone zostaną z inwerterem (przetwornicą DC/AC), o mocy 9.250W. Łączna moc projektowanej instalacji OZE wynosi 17.000Wp. D.2 STARY BUDYNEK 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych Zgodnie z zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w piśmie nr WUOZ.T.WZN.5183.3.3.2017.MK istnieje możliwość zewnętrznego docieplenia elewacji przy zachowaniu na etapie projektowania i wykonawstwa następujących warunków: -ceglane fragmenty elewacji należy odtworzyć przy zastosowaniu okładziny imitującej cegłę ceramiczną o wyglądzie maksymalnie zbliżonym pod względem wielkości, struktury i kolorystyki do istniejącej cegły; -ceglane narożniki należy wykonać z płytek narożnikowych, a nie z dwóch płytek –główki i wozówki; -ceglane parapety również należy wykonać z płytek narożnikowych; -należy wiernie powtórzyć fazę w otworach okiennych Zgodnie z zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w piśmie nr WUOZ.T.WZN.5183.314.2017.MK istnieje możliwość zewnętrznego docieplenia elewacji przy zachowaniu na etapie projektowania i wykonawstwa następujących warunków: -„Zaprojektowanie rozwiązanie – styropian o grubości 14 cm, z punktu widzenia konserwatorskiego nie jest rozwiązaniem popranym dla historycznej, posiadającej ceglane elementy wystroju architektonicznego szkoły w Lubiczu. Należy poszukać rozwiązań, które zminimalizują grubość zewnętrznej warstwy dociepleniowej i będą odpowiednie dla obecnego stanu technicznego szkoły, a jednocześnie pozwolą osiągnięcie odpowiednich warunków termicznych.” Na podstawie powyższych wytycznych, projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemnych) płytami rezolowymi gr. 9 cm metodą lekką-mokrą nie przewiduje się ocieplenia ścian fundamentowych. 2. Termomodernizacja ścian wewnętrznych Projektuje się ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza oddzielających cześć poddasza użytkową od nie użytkowej styropianem FASDA 70 - 032 o gr. 10 cm metodą lekką-mokrą. 3. Termomodernizacja dachu Projektuje się ocieplenie dachu na połaci spodniej za pomocą płyt z wełny mineralnej układanych w dwóch warstwach w przestrzeni pomiędzy krokwiami oraz w przestrzeni pomiędzy profilami rusztu sufitu podwieszanego. Projektowana grubość warstwy izolacji nie może być mniejsza niż 22 cm. Przed pracami termomodernizacyjnymi należy rozebrać pokrycie spodnie dachu, następnie przystąpić do termomodernizacji. Po ociepleniu należy wykonać obudowę połaci z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 2x1,25 cm na profilach stalowych. 4. Termomodernizacja stropu nad piwnicą Projektuje się ocieplenie stropu nad piwnicą od spodu styropianem FASDA 70 - 032 o gr. 19 cm metodą lekką-mokrą. 5. Ocieplenie stropu nad parterem Projektuje się ocieplenie stropu nad parterem w nieużytkowanej części poddasza przy pomocy mat z wełny mineralnej o grubości 20cm. zaimpregnować. 6. Wymiana stolarki okiennej Projekt wymiany stolarki okiennej został wykonany w odrębnym opracowaniu dołączonym do niniejszego projektu budowlanego. 7. Branża sanitarna Instalacja c.o. zasilana jest ciepłem z lokalnej kotłowni węglowej znajdującej się poza budynkiem, grzejniki członowe żeliwne, oraz stalowe płytowe są wyposażone w zawory termostatyczne, ze względu na wysokie koszty ciepła wskazane jest wykorzystanie istniejącego przyłącza ciepłowniczego i zasilenie w ciepło z projektowanej kotłowni gazowej w nowej szkole. Instalacja zasilana z nowych term elektrycznych oraz przepływowych podgrzewaczy. Ze względu na niewielkie zużycie modernizacja instalacji nieopłacalna ekonomicznie. Projekt branży sanitarnej stanowi odrębne opracowanie dołączone do niniejszego projektu budowlanego, w swoim zakresie obejmuje wymianę i regulację zaworów termostatycznych. 8. Branża elektryczna Projekt branży elektrycznej został opracowany osobnym opracowaniem dołączonym do niniejszego projektu budowlanego i obejmuje wymianę opraw oświetleniowych. 9. Obróbki blacharskie W trakcie prac ociepleniowych należy wymienić obróbki blacharskie na nowe z blachy ocynkowanej grubości 0.6 mm na dachu płaskim budynku (ogniomur). 10. Parapety wewnętrzne Projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych na nowe z PCV w kolorze białym. 11. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych Na czas prac termomodernizacyjnych należy dokonać demontażu rynien i rur spustowych na ścianach budynku (bez demontażu rynien na dachu budynku) utrudniających wykonanie prac. Po ociepleniu należy dokonać montażu rynien za pomocą rynhaków o długości łącznika dostosowanej do wykonanego ocieplenia. 12. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej Instalację odgromową na ścianach budynku należy zdemontować na czas termomodernizacji. Po zakończeniu wszystkich prac zamontować ponownie instalację odgromową. Montaż instalacji odgromowej polegał będzie na odtworzeniu istniejącej instalacji zdemontowanej podczas docieplenia budynku. Zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10cm. Do mocowania przewodów stosować uchwyty przyklejane. Na ścianach przewody odprowadzające ułożyć w specjalnych plastikowych rurach pod warstwą ocieplenia i doprowadzić do złączy kontrolnych zainstalowanych na wys. 1,8 m od których ułożyć przewodu uziemiające (z osłonami do wys. 1,5m nad ziemią i 0,5m pod ziemią) do uziomu otokowego budynku. Połączenia należy wykonać jako skręcane śrubowo. Uziom otokowy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,6m-0,7m., w odległości min. 1,0m od fundamentów i 2m od wejść do budynku. Do wykonania uziomu stosować taśmę FeZn 30x5mm. Wszelkie połączenia uziomu otokowego wykonać jako spawane. Na odbiór końcowy należy wykonać pomiary wartości uziemień w złączach kontrolnych i przedstawić stosowane protokoły oraz zabezpieczyć złącza przed korozją. 13. Demontaż i ponowny montaż szyldów i tablic informacyjnych, systemy monitoringu i systemu alarmowego Na czas termomodernizacji należy dokonać demontażu kamer, systemu alarmowego, szyldów i tablic informacyjnych. Po wykonaniu wszystkich prac należy przywrócić wszystkie wyżej wymienione elementy na swoje miejsce. 14. Inne elementy elewacji Wszystkie elementy elewacji należy zdemontować na czas termomodernizacji, po wszystkich pracach należy przywrócić wszystko na swoje miejsce z zastosowaniem kołków dystansowych. 15. Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat w oknach Wszystkie kraty należy zdemontować na czas termomodernizacji. Przed ponownym montażem krat należy je pomalować farbą do elementów metalowych w kolorze białym. Podłoże musi być suche i czyste, bez zatłuszczeń. Należy usunąć pył, kurz oraz luźną rdzę i słabo związaną starą powłokę. Oczyścić kraty z istniejącej farby: wyszlifować powierzchnię papierem ściernym lub użyć środka do usuwania strych powłok malarskich odpowiednim do elementów metalowych. Przygotować podłoże farbą podkładową. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby podkładowej za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. Wykończyć i pomalować pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku pneumatycznego farbą do elementów metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak przygotowane kraty należy zamontować ponownie. • Farba podkładowa. Podstawowe właściwości: - podkład chlorokauczukowy, - przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementów metalowych, • Farba do elementów metalowych. Podstawowe właściwości: - emalia chlorokauczukowa do elementów metalowych, - do stosowania na zewnątrz, - odporność na działanie czynników atmosferycznych, - odporność na uderzenia i zarysowania, 16.Instalacja centralnego ogrzewania Instalacje centralnego ogrzewania- odcinek zewnętrzny instalacji c.o. pomiędzy budynkami szkoły. Budynek starej szkoły będzie zasilany z projektowanej kotłowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej w budynku nowej szkoły wg odrębnego opracowania. 17. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja budynku wraz ze sterowaniem oświetleniem za pomocą czujników Uwaga: Dla każdej części wykonawca musi wykonać tablicę informacyjną/promocyjną wymaganą zgodnie z wytycznymi RPO WK-P. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej realizacji na kwotę: Część A: 1 000 000,00 zł Część B: 1 000 000,00 zł Część C: 1 000 000,00 zł Część D: 1 000 000,00 zł W przypadku wszystkich części razem: 4 000 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla: części A - w wysokości 20 000,00 zł części B - w wysokości 20 000,00 zł części C - w wysokości 20 000,00 zł części D - w wysokości 30 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto nr 45949100030010000001140003 z adnotacją: wadium: termomodernizacja czterech budynków na terenie Gminy Lubicz: Część: …..( np. A, A-D lub B i D). Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców. Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium (oryginał),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach