Przetargi.pl
SZKOLENIA ZAWODOWE I KURS PRAWA JAZDY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Polna 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6511402 , fax. 043 6511402
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Polna 5 5
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 6511402, fax. 043 6511402
  REGON: 00526023700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopssieradz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZKOLENIA ZAWODOWE I KURS PRAWA JAZDY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych i kursu prawa jazdy kat. C dla osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie Uwierzyć w Siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie składa się z 11 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z poniższych części (jako odrębne oferty): 1.Ochrona osób i mienia II stopnia ( z licencją) 1 osoba 2.Nowoczesny sprzedawca 9 osób 3 Kosmetyczny 3 osoby 4 Koparko - ładowarki 6 osób 5.Florystyka 2 osoby 6 Gastronomiczny 3 osoby 7.Kadry ,płace i ZUS 4 osoby 8.Magazynier z obsługa wózków widłowych 9 osób 9.Opiekunka dziecięca 1 osoba 10.Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Kat.C 4 osoby 11.Prawo jazdy kat. C 2 osoby
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopssieradz.pl w zakładce BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach