Przetargi.pl
Zakup wraz z transportem fabrycznie nowych, nieużywanych artykułów papierniczych oraz biurowych w II półroczu 2013 roku, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6358600 , fax. 044 6358617
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
  ul. Pabianicka 17/19 17/19
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6358600, fax. 044 6358617
  REGON: 59064842200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-belchatowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z transportem fabrycznie nowych, nieużywanych artykułów papierniczych oraz biurowych w II półroczu 2013 roku, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z transportem fabrycznie nowych, nieużywanych artykułów papierniczych oraz biurowych w II półroczu 2013 roku, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy w przypadku oferty najkorzystniejszej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.e-bip.pl/start/46 - Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach