Przetargi.pl
System nawadniania - Instalacja systemu nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa religi w Olsztynie

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10052 Olsztyn, ul. Mariańska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 527 44 62, , fax. 89 527 44 62 wew. 38
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
  ul. Mariańska
  10052 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 527 44 62, , fax. 89 527 44 62 wew. 38
  REGON: 51138822400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System nawadniania - Instalacja systemu nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa religi w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. System nawadniania – Instalacja systemu nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie opisują załączniki od 1 do 14 opisane pliki w formacie pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na okres związania ofertą. Wadium w wymaganej przez ZAMAWIAJĄCEGO wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 Ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust.2 pkt. 5 Ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach