Przetargi.pl
System monitorowania obiektu WORD Zielona Góra. Znak sprawy: WORD-WA-25-2/09

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 65-339 Zielona Góra, ul. Nowa 4b
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4765370 , fax. 068 4765377
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Nowa 4b 4b
  65-339 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4765370, fax. 068 4765377
  REGON: 97070384500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgora.wordy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System monitorowania obiektu WORD Zielona Góra. Znak sprawy: WORD-WA-25-2/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitorowania obiektu WORD Zielona Góra.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983411408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 tej ustawy. 2.Zapewnią na piśmie serwis gwarancyjny wykonanego systemu monitorowania. 3.Przedstawią dokumenty świadczące o zdolności poprawnej realizacji systemu monitorowania (Referencje) oraz posiadają certyfikaty producentów systemów oraz jakości ISO 2000. 4.Zobowiążą się do prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji telekomunikacyjnej z obsługą geodezyjną. 5.Zobowiążą się do opracowania i dostarczenia inwestorowi dokumentacji powykonawczej przy odbiorze wykonanego systemu monitorowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Profil działania Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego winni załączyć potwierdzoną kserokopię wniosku. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym). 3.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 w/w ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, że wykona przedmiot zamówienia na własny koszt.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgora.wordy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach