Przetargi.pl
Świadczenie w roku 2021 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, Zielna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 532 59 10 , fax. 32 532 50 10
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
  Zielna 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 532 59 10, fax. 32 532 50 10
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w roku 2021 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom, zarządzanych przesz Bytomskie Mieszkania. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w zakresie określonym w Załączniku Nr 1a do SIWZ-Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w: a) nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom (753 budynków) o łącznej powierzchni użytkowej 324.252,19 m2 – Wykaz adresowy nieruchomości zawiera Załącznik Nr 1b do SIWZ; b) lokalach komunalnych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w ilości 6629 – Wykaz adresowy nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, w którym Gmina Bytom posiada udział we własności w nieruchomości wspólnej, zawiera Załącznik Nr1c do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest określić Zamawiającemu czas przystąpienia do usuwania awarii licząc od chwili otrzymanie zgłoszenia o awarii. Minimalny wymagany przez Zamawiającego realny czas przystąpienia do usuwania awarii wynosi 30 minut (tj. 0,5 h). Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas przystąpienia do usuwania awarii wynosi 120 min (tj. 2 h). 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. B. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę 1.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów ispecjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227)wykonujących czynności związane pracami ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi sanitarnymi w tyminstalacyjne wod-kan, c.o. i gazowe oraz elektroinstalacyjne. 2. W trakcie realizacji zamówieniaZamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośniespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracęosób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest wszczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresiepotwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaniaświadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym wtym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celupotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lubPodwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osóbwykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinnozawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożeniaoświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawieumowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu orazpodpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopięumowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczyww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakresobowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposóbzapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymiprzepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwiskopracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy opracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziałuZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczeniaspołeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopiędowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną wsposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymiprzepisami prawa. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminieżądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lubPodwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienieprzez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osóbwykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. 5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagańpostawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co doprzestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się oprzeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach