Przetargi.pl
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych (część 1 zamówienia) oraz świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (część 2 zamówienia).

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zaborska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338429311 , fax. +48338429199
 • Data zamieszczenia: 2016-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  Zaborska 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. +48338429311, fax. +48338429199
  REGON: 000526400
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych (część 1 zamówienia) oraz świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (część 2 zamówienia).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. 1. Przedmiot cz.1 zamówienia, do wykonywania którego zobowiązany będzie wybrany wykonawca, obejmuje głównie: a)świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi telekomunikacyjnej polegającej na realizowaniu połączeń telefonicznych:lokalnych i strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych,faksowych, innych, w tym m.in. połączenia na numery służb ratowniczych, serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów. b)realizację, w ramach świadczenia objętego zamówieniem, wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa właściwych przedmiotowi zamówienia, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 1489), c)realizację innych czynności i usług niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. 2. Usługą telefonii stacjonarnej objęte będą budynki Urzędu Miasta Oświęcim i siedziby rad osiedli. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dostępu do internetu dla 5 lokalizacji oraz usługi krajowych łączy dzierżawnych – 12 relacji, zgodnie ze wskazaniem określonym w siwz. 4. Lokalizacje, dla których świadczona będzie usługa, określone zostały siwz. 5. Zamawiający wykorzystuje średnio miesięcznie ze wszystkich lokalizacji: a) 75 godzin rozmów lokalnych i strefowych, b) 25 godziny rozmów międzystrefowych c) 55 godziny rozmów do sieci komórkowych. II. 1. Przedmiot cz. 2 zamówienia, do wykonywania którego zobowiązany będzie wybrany wykonawca, obejmuje głównie: a) świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi telekomunikacyjnej polegającej na: realizowaniu połączeń głosowych w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz w ramach roamingu międzynarodowego, przesyle wiadomości tekstowych sms oraz multimedialnych mms, realizowanych w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz w ramach roamingu międzynarodowego, pakietowej transmisji danych - usłudze bezprzewodowego dostępu do sieci internet, realizowanego z poziomu telefonu komórkowego, pakietowej transmisji danych - usłudze bezprzewodowego dostępu do sieci internet, realizowanego za pośrednictwem modemów USB. b) dostawę i aktywację kart sim, z zachowaniem dotychczasowych numerów, c) dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami oraz szybką zabezpieczającą ekran dla aparatów dotykowych, d) realizację, w ramach świadczenia objętego zamówieniem, wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa właściwych przedmiotowi zamówienia, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 1489), f) realizację innych czynności i usług niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. 2. Numery telefonów, dla których świadczona będzie usługa, określone zostały w siwz. 3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży po cenach wskazanych w ofercie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w terminie co najmniej 2 dni przed uruchomieniem usługi telefonów komórkowych w ilości do 53 sztuk, wg ich specyfikacji określonej poniżej w siwz. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru aparatów telefonicznych, z aktualnej oferty publicznej wykonawcy a łączna ich wartość nie przekroczy kwoty 4 770,00 zł brutto. 4. Modele telefonów wraz z parametrami równoważności określone zostały siwz. 5. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w okresie realizacji zamówienia co najmniej 40 aktywnych kart SIM. Maksymalna ilość użytkowanych przez Zamawiającego kart SIM nie przekroczy 60 szt. 6. Po upływie 24 miesięcy trwania umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wymiany aparatów telefonicznych, na aparaty o parametrach nie gorszych niż posiadane, o wartości łącznej nie wyższej niż 5 400,00 zł. Wybór model telefonów dokonany zostanie przez Zamawiającego z aktualnej oferty wykonawcy. 6. Telefony komórkowe, które wykonawca sprzeda Zamawiającemu, nie mogą być wyposażone w blokadę Sim Lock umożliwiającą działanie tych aparatów tylko z kartami sim w sieci wykonawcy. W przypadku wyposażenia w taką blokadę, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przekazania kodów odblokowujących aparaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64211000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach