Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (część 1 zamówienia) oraz telefonii komórkowej (część 2 zamówienia) w latach 2021-2024.

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zaborska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338429311 , fax. +48338429361
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  Zaborska 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. +48338429311, fax. +48338429361
  REGON: 07218178700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (część 1 zamówienia) oraz telefonii komórkowej (część 2 zamówienia) w latach 2021-2024.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, do wykonywania którego zobowiązany będzie wybrany wykonawca, jest: 1) część 1 zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych do budynków Urzędu Miasta Oświęcim i siedzib rad osiedli, zapewnienie dostępu do internetu dla 4 lokalizacji oraz usługi krajowych łączy dzierżawionych – 12 relacji, 2) część 2 zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej w zakresie realizacji połączeń głosowych, przesyłania SMS-ów i MMS-ów, pakietowej transmisji danych, dostawy i aktywacji kart sim z zachowaniem dotychczasowych numerów, dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami oraz szybką zabezpieczającą ekran dla aparatów dotykowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64211000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach