Przetargi.pl
Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM - 1800 szt., telefonów komórkowych typ 1 - 5 szt., telefonów komórkowych typ 2 - 120 szt., telefonów komórkowych typ 3 - 150 szt., tabletów - 5 szt., dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Nr sprawy 21/16

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM - 1800 szt., telefonów komórkowych typ 1 - 5 szt., telefonów komórkowych typ 2 - 120 szt., telefonów komórkowych typ 3 - 150 szt., tabletów - 5 szt., dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Nr sprawy 21/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM - 1800 szt., telefonów komórkowych typ 1 - 5 szt., telefonów komórkowych typ 2 - 120 szt., telefonów komórkowych typ 3 - 150 szt., tabletów - 5 szt. dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wyprodukowane na polski rynek, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zachowania dotychczasowych numerów w przypadku przenoszenia ich do sieci operatora. Termin realizacji zamówienia - - świadczenia usługi przez okres 24 miesięcy licząc od dnia22.07.2016r. do dnia 22.07.2018r., - dostawy urządzeń oraz kart SIM w terminie do 30.06.2016r., - bezzwłocznej aktywacji dostarczonych kart SIM w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi tj. 22.07.2016r. z zachowaniem ciągłości połączeń głosowych w stosunku do świadczonej usługi przez dotychczasowego operatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7500,00.zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158 z póź. zm.). -Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto podając w tytule przelewu numer postępowania przetargowego na które Wykonawca składa ofertę. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarancja nie może określać innych przypadków jej wygaśnięcia niż upływ terminu jej obowiązywania oraz zaspokojenia roszczeń zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji 7.2 Warunki zwrotu wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach i na zasadach o których mowa w art. 46 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wielkość internetowego Pakietu transferu danych w cyklu miesięcznym mierzona w GB
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach