Przetargi.pl
Świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM

Centralny Ośrodek Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-330 Warszawa, ul. Suwak 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 250 28 83 , fax. 22 250 29 87
 • Data zamieszczenia: 2016-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Informatyki
  ul. Suwak 3 3
  90-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 28 83, fax. 22 250 29 87
  REGON: 10099948900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki. Zamówienie obejmuje w szczególności: - świadczenie usług telefonii komórkowej dla 55 nowych numerów wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i kart SIM; - świadczenie usług telefonii komórkowej dla 110 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego; - świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą 40 sztuk modemów do transmisji danych i kart SIM. Szczegółowe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w cz. II SIWZ oraz cz. III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowy transfer danych w pakiecie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.coi.gov.pl; http://coi.ssdip.bip.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach