Przetargi.pl
Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem 1. Wykonawca zobowiązany jest własnym transportem na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego materiały będące przedmiotem sterylizacji oraz dostarczyć je do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania w szczególnych sytuacjach również usługi mycia i dezynfekcji. 2. Odbiór poszczególnych pakietów od Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń częściowych składanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu materiałów, potwierdzonych podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), z częstotliwością 7 razy w tygodniu: HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI STERYLIZACJI PONIEDZIAŁEK - wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" godzina 14.30 wyjazd "czysty materiał" godzina 15.00 przyjazd "sterylny materiał" godzina 21.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 21.30 WTOREK przyjazd "sterylny materiał" godzina 6.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" godzina 14.30 wyjazd "czysty materiał" godzina 15.00 przyjazd "sterylny materiał" godzina 21.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 21.30 ŚRODA - PIĄTEK jw. SOBOTA - przyjazd "sterylny materiał" godzina 6.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" najpóźniej do godziny 14.30 NIEDZIELA - wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" najpóźniej do godziny 14.30 przyjazd i wyjazd dotyczy miejsca: Szpital Żeromskiego Wykonanie usługi od momentu odbioru materiału do sterylizacji i dostarczenia do punktu zdawczo-odbiorczego Zleceniodawcy odbywać się będzie w niżej określonym czasie: a) materiał odebrany o godz. 6:30 dostarczony zostanie do godz. 14:30 - 15:00 w danym dniu; b) materiał odebrany o godz. 15:00 zostanie dostarczony do godz. 21.00 - 21:30 w danym dniu; c) materiał odebrany o godz. 21:30 zostanie dostarczony do godz. 6:00 - 6:30 dnia następnego. Od poniedziałku do niedzieli ewentualnie usługa "CITO" zgodnie z pkt 3 i 4 opisu. 3. W wyjątkowych sytuacjach powodujących konieczność świadczenia usług w niedziele, święta lub inne dni wolne od pracy, a także w przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego w ciągu 3 godzin od momentu odbioru materiału -vide kryteria oceny ofert. 4. Dojazd i odbiór materiału od Zleceniodawcy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia telefonicznego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamawianej usługi w terminie, jak w harmonogramie. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz w godzinach transportu, obie strony zobowiązane są uzgodnić je co najmniej 24 godziny przed planowanymi zmianami. 6. Punktem wydawania i przyjęć pakietów są specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia Zamawiającego znajdujące się w suterenie budynku głównego Szpitala. 7. Zamawiający przekazuje do sterylizacji bądź mycia, dezynfekcji i sterylizacji pakiety oraz pojedyncze narzędzia w pojemnikach transportowych Wykonawcy, spisane w protokołach zdawczo-odbiorczych, zawierających w opisie dane dotyczące rzeczy przekazywanych wraz z zaleceniami dotyczącymi pakowania oraz rodzaju pakietu. 8. W razie wątpliwości co do sposobu dekontaminacji przekazanego wyrobu medycznego Wykonawca może żądać dostarczenia instrukcji producenta danego wyrobu medycznego lub ustnego oświadczenia Zamawiającego. 9. Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanego asortymentu do sterylizacji bądź mycia, dezynfekcji i sterylizacji odbywać się będzie w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wszystkich wykrytych na tym etapie nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za braki lub uszkodzenia rzeczy stwierdzone podczas kontroli ilościowej i jakościowej, pod warunkiem, że o stwierdzonych brakach i uszkodzeniach niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 10. Po wykonanej usłudze Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdej partii materiału, w szczególności datą sterylizacji i datą ważności pakietu. 11. Po wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu narzędzia wraz z podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), potwierdzającym wykonanie usługi, a na żądanie również kopię dokumentacji procesowej. 12. Za termin wykonania usługi w ramach zlecenia uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wymienionego w pkt 11, przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu Raporty - protokoły wydania dla poszczególnych ośrodków kosztów wskazanych przez Zamawiającego, za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów oraz ilości pakietów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego. 14. Zamawiający po otworzeniu zestawu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości ilościowych i jakościowych, po odnotowaniu i potwierdzeniu tych niezgodności z "potwierdzeniem ilości narzędzi w zestawie" zobowiązany jest do opisania zaistniałej niezgodności w protokole "niezgodności dostawy" i przesłania go do Wykonawcy w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w terminie do 36 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu otrzymania reklamacji (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) - vide kryteria oceny ofert. 15. Zamawiający w punkcie przyjęć sterylnego sprzętu dokonuje kontroli jakości opakowań sterylizacyjnych oraz zgodności ilościowej przyjmowanego asortymentu z protokołem zdawczo-odbiorczym. Niezgodności zostaną odnotowane w protokołach zdawczo - odbiorczych. 16. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia rzeczy po sterylizacji w przypadku: a) oddania po sterylizacji pakietów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania usługi, b) braku właściwego opakowania pakietów, c) braku oznakowania opakowania pakietów zgodnie z wymogami określonymi w pkt 10. 17. W przypadku, o którym mowa w pkt 14, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanych pakietów na pakiety nowe tego samego rodzaju w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji - nie dotyczy usługi "CITO". 18. W przypadku, o którym mowa w pkt 16, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin) usunięcia stwierdzonych braków. 19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt medyczny na zasadzie ryzyka od momentu przejęcia od Zamawiającego do momentu zwrotu wysterylizowanych pakietów Zamawiającemu. 20. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku którego powstaje materiał sterylny, tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje mycie, dezynfekcję i sterylizację. 21. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego. 22. W ramach usługi prowadzona jest przez Wykonawcę pełna dokumentacja zdawczo-odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa. 23. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego testów (wskaźników) emulacyjnych kontroli procesu sterylizacji wysokotemperaturowej w parze wodnej o odpowiednich parametrach, w ilości wystarczającej do przeprowadzenia procesu sterylizacji zestawów narzędziowych. 24. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą sterylizacji rzeczy Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 20 lat. 25. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi sterylizacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego podając przyczyny niemożności świadczenia usług oraz przewidywany okres braku możliwości realizowania usługi. Powiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usługi. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 umowy. 26. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca / dostawca usługi / posiadał wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. 27. Wykonawca (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu zgodnego z wymogami epidemiologicznymi, przeznaczonego do przewozu sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, materiału opatrunkowego, bielizny operacyjnej do i po sterylizacji, gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi. 28. Transport materiału do i po sterylizacji odbywać się będzie w szczelnych pojemnikach transportowych, przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego celu, przewożonych środkiem transportu, o którym mowa w pkt. 27. 29. Pojemniki transportowe zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca (Zleceniobiorca). 30. Mycie i dezynfekcję środka transportu oraz pojemników transportowych gwarantuje i zapewnia Wykonawca (Zleceniobiorca). 31. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku, o wyrobach medycznych oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy - w pomieszczeniach spełniających konieczne wymagania sanitarne, a w wyniku procesu technologicznego powstaje wyrób znakowany: "sterylny". 32. Pomieszczenia, w których będzie wykonywana usługa muszą odpowiadać wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 595), w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w szczególności stosowane muszą być stałe bariery higieniczne oddzielające materiał skażony od czystego i sterylnego, a obiekt musi znajdować się pod stałym nadzorem sanitarnym - na potwierdzenie pozytywna opinia właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego lub protokół kontrolny właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego. 33. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Usługi rzetelnie i terminowo, według najlepszej jego wiedzy, zgodnie ze standardami wynikającymi z obowiązujących norm dotyczących procesu sterylizacji, a w szczególności wg normy Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90920000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony wzór oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - pkt 15.8 SIWZ. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach