Przetargi.pl
„Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku”

Akademia Mazowiecka w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Mazowiecka w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  REGON: 611038403
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 r. Usługa wykonywana będzie na następujących obiektach Uczelni:- budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 w Płocku (Segment A - Wydział Nauk o Zdrowiu i Segment B - Rektorat), - budynek przy Placu Dąbrowskiego 2C w Płocku (budynek nowobudowany)- budynek dydaktyczny oraz (HALA) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku,- budynek auli i dworku w Nowym Trzepowie 55,- budynek przy ul. Kościuszki 20 w Płocku – Akademickie Liceum Ogólnokształcące,- Dom Studenta przy ul. Nowowiejskiego 6 w Płocku,- budynek mieszkalny przy ul. Drętkiewicza 8 w Płocku.Na usługę składa się:- usługa sprzątania i utrzymania czystości wykonywana wewnątrz obiektów,- utrzymanie czystości i sprzątanie terenu zewnętrznego,- na terenie zewnętrznym w okresie jesienno-zimowym w zakres usługi wchodzi odśnieżanie wszystkich obiektów,- zaopatrzenie i uzupełnianie w artykuły chemiczne, środki: czystości, dezynfekcyjne i gospodarcze zgodnie z wytycznymi w Opisie przedmiotu zamówienia.W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wykonywania usługi odśnieżania oraz usługi sprzątania i utrzymania czystości w sobotę lub w niedziele.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący DZIAŁ II SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach