Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i publikacji artykułów promocyjnych dotyczących otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w dodatku okolicznościowym do ogólnopolskiego dziennika oraz w magazynie dla podróżnych dystrybuowanych na pokładach samolotów PLL LOT

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i publikacji artykułów promocyjnych dotyczących otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w dodatku okolicznościowym do ogólnopolskiego dziennika oraz w magazynie dla podróżnych dystrybuowanych na pokładach samolotów PLL LOT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i publikacji artykułów promocyjnych dotyczących otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w dodatku okolicznościowym do ogólnopolskiego dziennika oraz w magazynie dla podróżnych dystrybuowanych na pokładach samolotów PLL LOT , w podziale na nw. Części: 1) Część nr 1 - Przygotowanie koncepcji, redakcji i publikacji jednego artykułu promocyjnego dotyczącego otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w dodatku okolicznościowym do ogólnopolskiego dziennika. 2) Część nr 2 - Przygotowanie koncepcji, redakcji i publikacji jednego artykułu promocyjnego dotyczącego otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w magazynie dla podróżnych dystrybuowanych na pokładach samolotów PLL LOT. 2. Maksymalną wartością umowy będzie kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kwota ta będzie obejmowała wycenioną przez Wykonawcę opłatę transakcyjną, koszt przygotowania, redakcji i publikacji artykułu promocyjnego. Sposób płatności wynagrodzenia określony został we Wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ) w § 4. 3. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje wyłącznie wartość opłaty transakcyjnej. Definicja opłaty transakcyjnej została zawarta również w ww. Formularzu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz należy złożyć w formie oryginału. 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach