Przetargi.pl
Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.

Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 651 52 22 , fax. 22 651 52 22
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy
  ul. Wiertnicza
  02-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 651 52 22, fax. 22 651 52 22
  REGON: 14730297400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumsportuwilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.  Pływalnia ul. Gubinowskiej 28/30; w dni powszednie 06.00 – 22.00, dni wolne i świąteczne 08.00- 22.00,  Pływalnia ul. Wiertniczej 26a; w dni powszednie 16.00 – 22.00, dni wolne i świąteczne 08.00- 22.00, 1) Termin realizacji zamówienia: 01.12.2019 – 31.12.2020 r. z wyłączeniem następujących dni w pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30: 25 i 26.12.2019; 01.01.2020; 06.01.2020; 12–13.04.2020; 01 i 03.05.2020; 11.06.2020; 01.11.2020; 11.11.2020; 25 i 26.12.2020. w okresie wakacyjnym planowana dwutygodniowa przerwa techniczna; 26.06. – 10.07.2020;. Dni podlegające skróconemu czasowi pracy: 11.04.2020 – 6 godzin; 24.12.2020 – 8 godzin; 31.12.2020 – 8 godzin;. Łączna ilość godzin do realizacji zamówienia w pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30 wynosi – 6400 godzin /przy czym dane te są danymi szacunkowymi, które mają posłużyć Wykonawcy do kalkulacji oferty cenowej i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługi ratownicze/. 2) Termin realizacji zamówienia: 01.12.2019 – 31.12.2020 r. z wyłączeniem następujących dni w pływalni ul. Wiertniczej 26a: 25 i 26.12.2019; 01.01.2020; 06.01.2020; 12 – 13.04..2020; 01 i 03.05.2020; 11.06.2020; 01.11.2020; 11.11.2020; 25 i 26.12.2020. w okresie wakacyjnym planowana dwutygodniowa przerwa techniczna; 13.07. – 28.07.2020;. Dni podlegające skróconemu czasowi pracy: 11.04.2020 – 6 godzin; 24.12.2020 – 8 godzin; 31.12.2020 – 8 godzin;. Łączna ilość godzin do realizacji zamówienia w pływalni przy ul. Wiertniczej 26a wynosi – 6100 godziny /przy czym dane te są danymi szacunkowymi, które maja posłużyć Wykonawcy do kalkulacji oferty cenowej i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługi ratownicze/. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom wodnym posiadającym: a) wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1482 z późn zm.), b) aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego, c) aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, d) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 4) Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego będzie świadczona zgodnie z poniższymi harmonogramami: Pływalnia ul. Gubinowska 28/30 Od poniedziałku do piątku – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 14 – 22 tj. 16 godzin w każdy dzień, W soboty i niedziele – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 8 – 14, i 14-22 tj. 28 godzin w każdy dzień. Szacowana średnia ilość godzin w miesiącu – około 540. Pływalnia ul. Wiertnicza 26 Od poniedziałku do piątku – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 16 – 22 tj. 12 godzin w każdy dzień W soboty i niedziele – po 3 (trzech) ratowników w godzinach 8 – 14, i 14 - 22 tj. 42 godziny w każdy dzień Szacowana średnia ilość godzin w miesiącu – około 500. 5) Dni i godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od obłożenia pływalni, organizowanych zajęć i innych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zapotrzebowanie na następny miesiąc do 20 dnia bieżącego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ww. podziałów godzinowych w ramach godzin zegarowych. 6) Maksymalna ilość godzin w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy 12.500 godzin. Liczba godzin została przyjęta do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu oszacowania wartości zamówienia i może ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługi ratownicze. 7) Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny (60 minut). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w ust. 6 ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu pływalni spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, a także zmianą godzin pracy. 8) Usługa ratownictwa wodnego polega na prowadzeniu działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1482 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 9) Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę ratownictwa wodnego wyłącznie przez uprawnionych ratowników wodnych spełniających wymagania opisane w pkt. 5.3) niniejszej SIWZ. 10) Ze względów organizacyjnych, proceduralnych, technicznych, ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerw technologicznych, awarii zamawiający uprawniony jest do ograniczenia ilości usług świadczonych przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający legitymuje się prawem odwołania usług w godzinach i okresach przez siebie określonych. 11) Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy oraz zał. nr 5 do SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami. 12) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z kierownikiem obiektu: Pływalnia Kryta przy ul. Gubinowskiej 28/30 – Jacek Wojciechowski tel. 22 8850060 w. 112. Pływalnia Kryta przy ul. Wiertniczej 26 a – Grzegorz Piekuś tel. 22 8850060 w.103. 13) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na kompleksową usługę ratownictwa wodnego będącej przedmiotem niniejszej umowy, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności ratowników wodnych w trakcie realizacji zamówienia. 4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ratowników wodnych, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących czynności ratowników wodnych w trakcie realizacji umowy: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w formie zapewniającej ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wymienionego w punkcie 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ratowników wodnych, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 4 i 5 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ratowników wodnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71317200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: a) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie decyzji (zgody) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydanej na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz.1482 z późn. zm.) oraz uzyskał wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w zał. nr 2 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 12.2 lit. od b) do e) SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. g) Formularza do kryterium "Doświadczenie ratowników", jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w tym kryterium. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1. lit. c) i d) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w zał. nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 8 i 9 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w pkt. 8.2 lit. a) SIWZ - wymagania te muszą być spełniome przez każdego z Wykonawców (musi je spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną), natomiast w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 8.2. lit. c) SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. c) i 9.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 11.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach