Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Pokrzywnica w roku szkolnym 2015/2016

Gmina Pokrzywnica ogłasza przetarg

 • Adres: 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6918721 , fax. 23 6918555
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokrzywnica
  Al. Jana Pawła II 1 1
  06-121 Pokrzywnica, woj. mazowieckie
  tel. 23 6918721, fax. 23 6918555
  REGON: 13037836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pokrzywnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Pokrzywnica w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do gimnazjum w Dzierżeninie i szkół podstawowych w Gzowie, Pobyłkowie Dużym i Nowym Niestępowie w roku szkolnym 2015/2016. 2. W zakres zamówienia wchodzą dwa autobusy z liczbą nie mniejszą niż 40 miejsc każdy. 3. Szacunkowa dzienna trasa przejazdu jednego autobusu wynosi do 130 km, przy czym początek trasy liczy się od pierwszego punktu (przystanku) z którego zabierane są dzieci. 4. Godziny dowożenia: 1) od 7.00 do 8.15 - przywóz uczniów 2) od 12.15 do 16.00 - odwóz uczniów Uwaga: szczegółowe godziny dowiezienia i odwiezienia uczniów zostaną określone po zatwierdzeniu planu nauczania w poszczególnych szkołach. 5. Zakres podstawowego zamówienia obejmuje maksymalnie 50000 km. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. 7. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 8. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 10. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: 1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy; 2) przestrzegać przepisy ppoż. i BHP; 3) ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia; 4) oznaczyć pojazd, na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych; 11. Zamawiający nie zapewnia miejsc garażowania i postoju autobusów po zakończeniu pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji proponowanych autobusów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pokrzywnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach