Przetargi.pl
PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY ZUBRZYCKIEGO W RADOMIU

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3831602 , fax. 048 3831601
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
  ul. Filtrowa 4 4
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3831602, fax. 048 3831601
  REGON: 67011041600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY ZUBRZYCKIEGO W RADOMIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY ZUBRZYCKIEGO (dz. 242/4, ark. 7, ark. 7, obręb 0020 - GOŁĘBIÓW CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : ODCINEK SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ na łącznej długości 125,80 mb w tym: - odcinek z rur PE ? 630 mm na długości 121,60 mb; - odcinek z rur PE ? 315 mm na długości 4,20 mb; - studnie rewizyjne z kręgów betonowych ? 1200 mm - kpl 4; - roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych; - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie jest przewidziane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.woda.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach