Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów jednostki oświatowej w okresie 18.01.2021 r. – 22.12.2021 r. CPV 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 53-312 Wrocław, ul. Drukarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717986908 , fax. 713671750
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
  ul. Drukarska 50
  53-312 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717986908, fax. 713671750
  REGON: 18479600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://drukarska.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów jednostki oświatowej w okresie 18.01.2021 r. – 22.12.2021 r. CPV 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów jednostki oświatowej w okresie 18.01.2021 r. – 22.12.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach