Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i usuwaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie, dostarczaniu padłych zwierząt od właściciela lub jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie do zbiornicy odpadów działającej przy Katedrze Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz zapewnianiu materiału sekcyjnego do ćwiczeń ze studentami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i usuwaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie, dostarczaniu padłych zwierząt od właściciela lub jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie do zbiornicy odpadów działającej przy Katedrze Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz zapewnianiu materiału sekcyjnego do ćwiczeń ze studentami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i usuwaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie, dostarczaniu padłych zwierząt od właściciela lub jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie do zbiornicy odpadów działającej przy Katedrze Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz zapewnianiu materiału sekcyjnego do ćwiczeń ze studentami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt. 1 dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Pzp Wykonawca wykaże, że posiada: a) Zezwolenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pozwolenie na prowadzenie działalności nadzorowanej, polegającej na podejmowaniu i przewozie do zakładu utylizacyjnego ubocznych produktów pochodnia zwierzęcego KAT. I ; b) Jeżeli mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.), Odbiorca odpadów musi posiadać odpowiednie zezwolenia z zakresu przywołanej ustawy i innych przepisów z zakresu ochrony środowiska, jeżeli mają zastosowanie, oraz wpis do BDO.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11. Dokumenty, o których mowa w SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 12 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Dokumenty i oświadczenia składane są: a. w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub b. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – w wersji papierowej, w zależności od wybranej przez Wykonawcę formy sporządzenia oraz złożenia oferty. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1.: 14.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach