Przetargi.pl
Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa

Akademia Zamojska ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Pereca 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 638 34 44
 • Data zamieszczenia: 2023-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Zamojska
  Pereca 2
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 638 34 44
  REGON: 060044114
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 1Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (KO-MED CENTRA KLINICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 2Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 3Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 4Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (STANISŁAW MISZTAL, PRZYCHODNIA OKULISTYCZNA "SOKOLI WZROK" w ZAMOŚCIU), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.4 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 5Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM; UL. ALEJE GRUNWALDZKIE 1; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).Świadczenie usługi opiekuna absolwenta pielęgniarstwa nr 6Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Akademii Zamojskiej w krajowym podmiocie leczniczym (SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II; UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10; 22-400 ZAMOŚĆ), w którym absolwent podjął zatrudnienie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAKRES OBOWIĄZKÓW TUTORA:Zamawiający określa następujący zakres obowiązków, które w ramach realizacji zlecenia powinien wykonywać tutor (opiekun) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo:1) nadzór i bieżący monitoring procesu adaptacyjnego absolwenta w podmiocie leczniczym w którym absolwent podjął zatrudnienie;2) przedstawienie absolwentowi celów, realizowanych zadań oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wymagań dotyczących konkretnego stanowiska pracy na którym jest zatrudniony;3) zaznajomienie absolwenta z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi wykonywanie zawodu pielęgniarki;4) wdrożenie do wykonywania zawodu i wprowadzenie w zasady organizacji pracy placówki w której jest zatrudniony;5) udzielanie absolwentowi merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji zadań zawodowych6) udzielanie wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych absolwenta związanych z zawodem pielęgniarki oraz umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku pracy7) podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najszybsze osiągnięcie przez zatrudnionego absolwenta samodzielności w pracy zawodowej;8) udzielanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju zawodowego absolwenta;9) wzmacnianie więzi zawodowych i włączanie absolwenta do pracy zespołowej w zakładzie pracy.Opiekun (tutor):- nie może być zatrudniony u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy;- jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w tym samym podmiocie leczniczym w którym jest zatrudniony absolwent;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 oraz projektowane postanowienia umowa (zał. nr 2 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach