Przetargi.pl
świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 01 07* oraz 19 01 17* pochodzących z działalnosci PIWet-PIB w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Al. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 893 000 , fax. 818 862 595
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 893 000, fax. 818 862 595
  REGON: 80252000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://piwet.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 01 07* oraz 19 01 17* pochodzących z działalnosci PIWet-PIB w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 17* -odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne powstających w spalarni Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57. Świadczenie usługi ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności : " Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797); " Ustawą z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.); " Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1123); " Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 ze zm.); " Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (tj. Dz.U. 2020, poz. 10); " Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742); W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów. Szacunkowa maksymalna ilość odpadów w okresie 24 miesięcy wynosi około: 19 01 07* - 10.000 kg 19 01 17* - 12.000 kg Podana ilość odpadów jest szacunkowa i jest uzależniona od ilości wykonywanych badań oraz pracy własnej spalarni. Zamawiający przygotuje odpady do przekazania zapakowane w specjalistycznych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, tj. w stalowych beczkach o pojemności 200 litrów, które będą dostarczane przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym odbiorze będzie kontaktował się z przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ilości beczek, które maja być dostarczone do gromadzenia odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego lub zlecenia w terminie do 5 dni roboczych. W zgłoszeniu Zamawiający określi ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania oraz ilość beczek stalowych na odpady niezbędnych do dostarczenia. Zamawiający dokona przeważenia odpadów bezpośrednio przed załadunkiem w obecności pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* oraz 19 01 17* wydane w drodze decyzji przez właściwy organ. Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych oraz obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie zlecenia usługi transportu podwykonawcy wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. Przedmiotowy wpis musi obejmować odpady będące przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że: - posiada aktualny wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony prowadzonego przez właściwego Marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach - w zakresie transportu Wykonawca powinien wykazać, że posiada odpowiedni wpis do rejestru zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. Przedmiotowy wpis musi obejmować odpady będące przedmiotem zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach