Przetargi.pl
„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.”

Szkoła Podstawowa Nr 1im. Kornela Makuszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Szkolna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. + 48(81)8272322, +48(81)8272322 , fax. +48(81)8272177
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1im. Kornela Makuszyńskiego
  Szkolna 5
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. + 48(81)8272322, +48(81)8272322, fax. +48(81)8272177
  REGON: 43126566700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https:// zs1opolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul.Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie. Zamawiający wyszczególnił części zamówienia, opisanych w części XIX SIWZ, w następujących asortymentach: 1) Różne artykuły spożywcze 2) Mięso, wyroby wędliniarskie i drób 3) Warzywa i owoce 4) Mrożonki 5) Pieczywo 6) Nabiał 2. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 3. UWAGA: Oferty na poszczególne części zamówienia należy składać w oddzielnych kopertach. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z szacunkową ilością poszczególnych produktów dla wyszczególnionych części stanowią formularze cenowe - załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, do SIWZ. 5. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego produkty spożywcze własnym transportem, na własny koszt, w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego w jednej z form (pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną) przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający zastrzega, że ilości towarów określone w załącznikach 1a-1e są ilościami uśrednionymi i służą przede wszystkim do prawidłowej wyceny oferty. Ilości faktycznie zamawiane będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego, na które wpływ będzie mieć przede wszystkim liczba osób faktycznie korzystających ze stołówki. 7. Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w ilości mniejszej niż podana w ofercie Wykonawcy. 8. Artykuły spożywcze pakowane powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019r w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DZ. U. z 2019 r., poz. 754) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz.U.2009 nr 122 poz. 1010). 9. Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 10. W/w produkty muszą być dostarczone odpowiednim środkiem transportu (w szczególności mrożonki chłodnią), spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne i dopuszczonym decyzją właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotem zamówienia. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 11. Towary powinny być dostarczane zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości lub dostarczenia towarów niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt lub dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego. 12. Zamawiający może wykonywać badania organoleptyczne dostarczonego towaru oraz sprawdzenia czy zamawiany towar nie jest genetycznie modyfikowany, a w razie stwierdzenia wad lub braków niezwłocznie przesyła reklamację do Wykonawcy. 13. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu. 14. W przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym, wpisując asortyment równoważny. 15. Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: -Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 2178 t.j. ze zm.). -Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze zm.). -Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.). wraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw. 16. Dostarczane produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w charakterystycznych dla nich obowiązujących normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – między innymi powinny być dokładnie oznakowane, posiadać dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, warunki przechowywania. 17. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.) 18. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, GMP/GHP. 19. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; b) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców. c) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 20. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w części VI pkt 12.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach