Przetargi.pl
Świadczenie usługi mycia szklanej elewacji, okien wystawowych i świetlików dachowych dwuspadowych budynku Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Warszawie

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6532200; 6532724; 6532385 , fax. 22 6531772
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
  Pl. Powstańców Warszawy 4 4
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6532200; 6532724; 6532385, fax. 22 6531772
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi mycia szklanej elewacji, okien wystawowych i świetlików dachowych dwuspadowych budynku Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia szklanej elewacji, okien wystawowych oraz świetlików dachowych dwuspadowych budynku Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 4, polegająca na: 1) obustronnym myciu szklanej elewacji o powierzchni 1 600,00 m2, łącznie z aluminiowymi ramami oraz parapetami, minimum 4 razy - maksimum 5 razy w okresie obowiązywania umowy, 2) obustronnym myciu okien wystawowych o powierzchni 478,50 m2 łącznie z aluminiowymi ramami, minimum 20 razy - maksimum 24 razy w okresie obowiązywania umowy, 3) myciu świetlików dachowych dwuspadowych polegającym na jednostronnym myciu części poziomej świetlika o powierzchni 2 250,00 m2 oraz dwustronnym myciu skosów świetlika o powierzchni 2 050,00 m2, łącznie z ramami - 2 razy w okresie obowiązywania umowy, 4) przygotowaniu miejsca wykonywania prac (m.in. odstawienie kwiatów doniczkowych, segregatorów, odsunięcie mebli itp.), a po zrealizowaniu usługi przywróceniu miejsca wykonywanych prac do stanu pierwotnego. Ze względu na usytuowanie budynku, specyfikę działalności, Zamawiający wymaga, aby mycie elewacji szklanej przeprowadzane było metodą alpinistyczną. Metraż powierzchni szklanych podlegających myciu zawarty został w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909113009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach