Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów

Gmina Przybiernów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 186 451 , fax. 914 186 622
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przybiernów
  ul. Cisowa 3
  72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 186 451, fax. 914 186 622
  REGON: 81168434400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przybiernow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. 2. Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 poz. 755 z póź. zmianami) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 5. Planowana do pobrania ilość energii elektrycznej : 888,10 MWh 6. Wielkość poboru energii szacuje się dla zamówienia podstawowego na 888,10 MWh, z prawem opcji 30% tj. 1154,53 MWh w ciągu 24 miesięcy dla punktów wymienionych w Załącznikach 6 i 6a. szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z prawem opcji przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania energii elektrycznej i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 7. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej oraz parametrów dystrybucji, w zakresie do plus/minus 30% względem ilości określonej w Załącznikach 6 i 6a do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należytego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionej energii elektryczne oraz podwyższenie parametrów dystrybucji i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowanie prawa opcji, o której mowa art.34 ust. 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej oraz podwyższenia parametrów dystrybucji do 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej, podwyższenia parametrów dystrybucji do punktów opisanych w Załącznikach 6 i 6a do SIWZ oraz od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej w ramach grup taryfowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie oraz następujące dokumenty : a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach