Przetargi.pl
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) do zadań inwestycyjnych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim (dwóch), w Gryfinie, w Kołobrzegu oraz w Szczecinku

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) do zadań inwestycyjnych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim (dwóch), w Gryfinie, w Kołobrzegu oraz w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) w zakresie opisanym w audycie energetycznym do zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków biurowych w ramach 5 projektów współfinansowany ze środków UE pn.: 1) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b ”, 2) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17 ” 3) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 ”, 4) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 ”, 5) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14”. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia, mając na uwadze lokalizacje budynków, w których ma być wykonana modernizacja, na 5 części: Zadanie nr 1 (Kamień Pomorski 1) Opracowanie PFU budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b ; Zadanie nr 2 (Kamień Pomorski 2) Opracowanie PFU budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17; Zadanie nr 3 (Gryfino) Opracowanie PFU budynku w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24; Zadanie nr 4 (Kołobrzeg) Opracowanie PFU budynku w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 Zadanie nr 5 (Szczecinek) Opracowanie PFU budynku w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14. 3. W ramach termomodernizacji budynków biurowych przewidziano wykonanie robót budowlanych określonych dla każdej lokalizacji: 1) Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5b Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych  wymianę drzwi zewnętrznych i piwnicznych,  wymianę okien,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o:  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 9a do SIWZ 2) Kamień Pomorski, ul. Długosza 17 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych,  wymianę drzwi zewnętrznych i piwnicznych,  wymianę okien,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 9b do SIWZ. 3) Gryfino, ul. Szczecińska 24 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych,  wymianę drzwi zewnętrznych,  wymianę okien,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o i cwu:  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  zmianę sposobu przygotowania c.w.u.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 9c do SIWZ. 4) Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 2 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropu podcienia wejścia głównego,  ocieplenie ścian zewnętrznych,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o. oraz c.w.u.,  wymianę źródła ciepła, instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.,  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 9d do SIWZ. 5) Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza 13/14 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie dachu i stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych,  wymianę drzwi zewnętrznych,  wymianę okien,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 9e do SIWZ. Szczegółowy opis zadań Wykonawcy znajduje się w SIWZ rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71318000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną