Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-032 Warszawa, Przeskok 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 1014600
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  Przeskok 2
  00-032 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 1014600
  REGON: 140278400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aotmit.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w siedzibie głównej Agencji w Warszawie przy ul. Przeskok 2Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Zespole Zamiejscowym Agencji w Krakowie przy ul. Plac na Groblach 5Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Zespole Zamiejscowym Agencji w Chełmie przy ul. J. Piłsudskiego 32.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:a) Część pierwsza – Warszawa:co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda;b) Część druga – Kraków:co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda;c) Część trzecia – Chełm:co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach