Przetargi.pl
Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 wew. 624 , fax. 12 421 68 48 wew. 624
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25
  31002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48 wew. 624, fax. 12 421 68 48 wew. 624
  REGON: 387191300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnej usługi druku materiałów reklamowych tj. ulotek, folderów, kart świątecznych , pocztowych zakładek i innych materiałów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Krakowie (31-002) przy ul. Kanoniczej 9 – Biuro Promocji zatwierdzonych przez Zamawiającego nakładów materiałów reklamowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach