Przetargi.pl
Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. w oparciu o bilety miesięczne

Urząd Gminy w Kamionce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-132 Kamionka, ul. Lubartowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 527 039 , fax. 818 527 058
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kamionce
  ul. Lubartowska 1
  21-132 Kamionka, woj. lubelskie
  tel. 818 527 039, fax. 818 527 058
  REGON: 53792900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. w oparciu o bilety miesięczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół ( i placówek) i ze szkół na terenie Gminy Kamionka od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. Dowozy odbywać się będą dla uczniów i dzieci uczęszczających do następujących palcówek: 1) Zespół Szkół w Kamionce 2) Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 3) Przedszkole Samorządowe w Kamionce. Łączna liczba przewożonych dzieci do szkół, przedszkoli i z powrotem wynosi 365 dziennie, jest aktualna na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Świadczenie usług odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej (wyjątek zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej w Samoklęskach i w Zespole Szkół w Kamionce). Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych zakupionych przez Gminę Kamionka – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych. Wykonawca zapewni opiekę przewożonym uczniom poprzez stałą obecność w czasie przewozu co najmniej jednego opiekuna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach