Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ulhówek w 2020r.

Gmina Ulhówek ogłasza przetarg

 • Adres: 22-678 Ulhówek, ul. Kościelna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6616004 , fax. 84 6616004
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ulhówek
  ul. Kościelna 1/1
  22-678 Ulhówek, woj. lubelskie
  tel. 84 6616004, fax. 84 6616004
  REGON: 95036907200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ulhówek w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ulhówek w okresie od 01.09.2020r do 31.12.2020r. Obszar Gminy Ulhówek wynosi 147 km², w skład Gminy Ulhówek wchodzi 23 miejscowości tj. : Budynin, Dębina, Dębina – Osada, Dyniska, Hubinek, Korczmin, Korczmin – Osada, Krzewica Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Podlodów, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzeplin – Osada, Szczepiatyn, Szczepiatyn – Osada, Tarnoszyn, Ulhówek, Wasylów, Wasylów Wielki, Żerniki. Na terenie Gminy Ulhówek zameldowanych jest 4687 osób (stan na dzień 31.12.2019 r.), natomiast liczba osób, które zadeklarowały zamieszkanie wynosi 3640 osób. Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 1260 a niezamieszkałych około 45. Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Przedmiotem zamówienia jest również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dyniskach oraz zagospodarowanie wszystkich odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 3.2. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na terenie gminy 3.2.1 odpadów zmieszanych (pozostałości z sortowania) o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i workach. 3.2.2. odpadów segregowanych podane poniżej: a) odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02), metale (kod 15 01 04, 20 01 40), oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) b) odpadów papieru obejmujących: papier i tekturę (kod 20 01 01, 15 01 01), c) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), d) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23, 01 36) f) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 01 g) popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych, h) odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04,0 z nieruchomości zamieszkałych i zabudowy wielolokalowej na terenie Gminy Ulhówek i) zużyte opony o kodzie 16 01 03 3.3. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. 3.4. Odebrane odpady komunalne należy poddać ważeniu w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazania odpadów do utylizacji bądź zagospodarowania. 3.5. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów, zgodnie z ustawą Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz.U.2016 poz. 2167 3.6. Uzyskania u uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, potwierdzenia odbioru odpadów zebranych, na karcie przekazania odpadów. 3.7. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. 3.8. Przeładowania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. 3.9. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających / utrudniających bądź mogących uniemożliwiać/utrudniać prawidłowe wykonanie usługi. Zgłoszenie powinno odbyć się tego samego dnia od stwierdzenia przez wykonawcę zaistnienia okoliczności chyba, że zdarzenie nastąpi po godzinie 15:00 wtedy obowiązek może być zrealizowany do godz. 9:00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną na nr 84 661 60 04 wew. 17 oraz e-mailem, na adres gmina@ulhówek.eurzad.eu. zakres opóźnień, powód braku realizacji usługi, termin usunięcia nieprawidłowości. 3.10. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 3.11. Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów t. j. w przypadku przetwarzania odpadów : kart przekazania odpadu komunalnego – zgodnie z przepisami o elektronicznej BDO oraz proponowanymi zmianami o odpadach mających obowiązywać od 01.01.2020r., w przypadku odbierania odpadów: kart ewidencji odpadów, dowodów ważenia odpadów, zestawień miesięcznych odebranych odpadów. 3.12. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego, bez względu na warunki atmosferyczne w każdej ilości; 3.13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru odpadów umożliwi kontrolę pojazdów wykorzystywanych do tego celu poprzez przyjazd w wyznaczone miejsce i okazanie pracownikowi Zamawiającego zawartości skrzyni ładunkowych. 3.14. Wyposażenia mieszkańców w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół, bioodpady (odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych). Za niezbędną uznaje się taką samą ilość worków na surowce jakie wystawił do odbioru mieszkaniec. 3.15. Przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej zawierających: informację o ilościach i rodzajach odebranych odpadów, informację dotyczącą osób (adresy) które nie wywiązały się z obowiązku segregacji z dokumentacją fotograficzną , kompletu kart przekazania odpadu komunalnego; 3.16. W wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych dokumentację (oświadczenie i dokumentację fotograficzną,) wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady, na poziomie umożliwiającym wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazać wraz z fakturą miesięczną za wykonaną usługę. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości; 3.17. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i przekazania ich Zamawiającemu zgodnie z obowiązującą ustawą; 3.18. Przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t .j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze. zm.) - ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze. zm.) -ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1466 ) - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t. j Dz. U. 2019 poz. 521) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122) uchwał będących aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie Gminy Ulhówek 3.19. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia; 3.20. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie - instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do których podmiot przekaże odebrane odpady z tereny Gminy Ulhówek; 3.21. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować od 700- 1800 po uprzednim zawiadomieniu o dniu i godzinie odbioru; 3.22. Wykonawca uporządkuje teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 3.23.Wykonawca odpowiada za prawidłowe opróżnianie i odstawianie pojemników; 3.24.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w trzech placówkach oświatowych, dla uczniów na terenie Gminy Ulhówek Po zrealizowaniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację wskazującą tematykę miejsce termin przeprowadzonych zajęć edukacyjnych i liczbę uczestników. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),w którym mieszkańcy Gminy Ulhówek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK będzie funkcjonował przynajmniej 1 dzień w miesiącu. w godzinach 8.00 – 15.00 W PSZOK mieszkańcy Gminy Ulhówek będą mogli bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problematyczne, w szczególności : a) szkło b) papier c) meble i odpady wielkogabarytowe; d) odpady biodegradowalne; e) tworzywa sztuczne f) odzież i tekstylia g) chemikalia; h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; i) odpady niebezpieczne j) zużyte opony; k) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe; l) popiół 3.26. Wymagania dotyczące pojemników a) odpady zmieszane (resztki z segregacji) gromadzone będą na nieruchomości w pojemnikach 120 l, 240 l oraz 1100l b) selektywne odpady komunalne (odpady segregowane) odbiór będzie odbywał się w systemie pojemnikowo workowym o pojemności 120 l, 240 l oraz 1100l. 3.27. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów wymaganych do realizacji zamówienia: a) worki żółte – metale i tworzywa sztuczne, - plastikowe butelki po napojach, - opakowania z tworzyw sztucznych, - aluminiowe puszki po napojach i konserwach - opakowania po środkach czystości, kosmetykach, - opakowania wielomateriałowe – (kartony po mleku, sokach) b) worki niebieskie – opakowania z papieru, kartonu i tektury, c) worki zielone – szkło kolorowe oraz bezbarwne (kolorowe butelki i słoiki) d) worki brązowe – bioodpady (skoszona trawa, liście, rozdrobnione krzewy i gałęzie, nienadające się do spożycia owoce i warzywa, kwiaty doniczkowe i cięte ) e) worek szary - popiół 3.28. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach: 1. 1 raz na tydzień odpady zmieszane – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 2. 1 raz na dwa tygodnie odpady segregowane – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 3. 1 raz w miesiącu odpady zmieszane i 1 raz na dwa miesiące segregowane – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, 4. z terenu nieruchomości niezamieszkałych (świetlice wiejskie, przystanki, szkoły , sklepy zakłady pracy, cmentarze ) odpadów zmieszanych 1 raz w miesiącu i 1 raz na dwa miesiące odpadów segregowanych. Dodatkowo z cmentarzy w tygodniu poprzedzający Święta Wielkanocy w zależności od potrzeb, nie rzadziej jak raz w tygodniu, 5. odpady komunalne z koszy ulicznych, z koszy w parku i z koszy przy przystankach 2 razy w miesiącu, 6. wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów budowlanych , zużytych opon odbywać się będzie 2 razy do roku w systemie u źródła, 7. bio w okresie od 1 września do 31 grudnia 1) budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu 2) zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc 8. popiołu w okresie od 1 października do 31 grudnia – 1 raz w miesiącu. 3.29. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie zamówienia wynosi 219,31Mg w tym: odpady zmieszane 165 Mg tworzywa sztuczne 10Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,5 Mg odpady budowlane 0,2 Mg popiół 1,0 Mg biodegradowalne 15Mg papier i tektura 0,1Mg zużyte opony 5Mg przeterminowane leki 0,01Mg szkło 18Mg tekstyliów 0,5Mg wielkogabarytowych 3Mg Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy ją traktować orientacyjnie, ponieważ może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości odpadów komunalnych. Wspólny słownik zmówienia 1) 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usług ekologicznych 2) 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 3) 90512000-9 Usługi transportu odpadów 4) 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 5) 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 6) 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów Uwaga: Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji będzie publikował na stronie internetowej www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości. Do 28 sierpnia 2019 roku Zamawiający dostarczy dokładny wykaz nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Ulhówek. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do przygotowania odpowiedniej ilości worków na odpady komunalne oraz comiesięcznego rozliczenia się z Zamawiającym na wykonaną usługę w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, w zakresie grup odpadów wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) b) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, w zakresie grup odpadów wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy(załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach