Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 - II POSTĘPOWANIE

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Konstantego Damrota
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 472 38 80 , fax. 77 4723886 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Konstantego Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 472 38 80, fax. 77 4723886 w. 14
  REGON: 36620956400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuwkk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 – II POSTĘPOWANIE. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: I część zamówienia - Świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla w latach 2021÷2023, II część zamówienia - Świadczenie usługi utrzymania czystości terenów wraz z wywożeniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023. Na przedmiot zamówienia w I części składa się: Usługa obustronnego mechanicznego zamiatania nawierzchni dróg powiatowych miejskich na szerokości do 1 m od krawędzi jezdni wzdłuż krawężnika każdej ze stron jezdni (bez parkingów) wraz z zatokami a także wywóz śmieci. Zamiatanie odbywać się będzie ośmiokrotnie w ciągu każdego roku od 2021÷2023 w ilości 69 844 mb. Usługa będzie rozliczana za wykonanie czyszczenia 1 metra bieżącego jezdni wzdłuż krawężnika. Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do mechanicznego zamiatania zostały określone w załączniku pn. „Zestawienie ulic do zamiatania w latach 2021-2023.” Termin wykonania usługi – do 31.12.2023 r. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych zamówieniem – dopuszcza się zmniejszenie ilości (krotności) usługi ze względu na warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane sytuacje (np. prowadzone roboty drogowe) jak i braku możliwości wykonania pełnego zamiatania w ustalonym końcowym terminie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Wymagania sprzętowe: Do wykonania zamówienia należy zastosować zamiatarki ssące lub elewatorowe - co najmniej 2 szt. Jednostka organizacyjna wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwoma zamiatarkami mechanicznymi (po jednej z każdej strony) zbierającymi odpady (na mokro) o masie całkowitej minimum 4,5 tony (dopuszcza się zestawy pojazdów auto + zamiatarka). Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie i posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz być wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiających trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu. Informacje dodatkowe: a) Szerokość dróg przewidzianych do mechanicznego zamiatania wynosi od 6 do 8 m; b) Jednostka organizacyjna nie wymaga przy realizacji usługi wstępnego zamiatania ulic a potem doczyszczania. Wykonanie usługi ma odbywać się jednoetapowo; c) Zamiatanie drogi ma odbywać się jednym sprzętem z jednej strony drogi; d) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie comiesięcznego zlecania prac do wykonania z podaniem ilości metrów do wykonania. e) Jednostka organizacyjna nie wymaga wykonywania prac w godzinach nocnych. Jeżeli wykonawca będzie chciał realizować usługę w godzinach nocnych jednostka organizacyjna nie będzie obciążana z tego tytułu dodatkowymi kosztami. f) Wykonawca sam będzie decydował w jakich godzinach będzie realizował usługi; g) Wykonawca na dwa dni przed realizacją usługi na danej ulicy musi poinformować mieszkańców o wykonaniu prac celem usunięcia zaparkowanych pojazdów. W miejscach, gdzie nie zostaną usunięte samochody dopuszcza się pozamiatanie ręczne. h) Jednostka organizacyjna przewiduje także zamiatanie w miesiącach zimowych. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) prace przygotowawcze; c) dojazd i pracę sprzętu do zamiatania; d) oczyszczanie nawierzchni dróg i zatok (bez parkingów) z piasku, szkła, liści i innych drobnych elementów; e) przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Jednostce organizacyjnej dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca. f) odwóz sprzętu; g) demontaż oznakowania. Na przedmiot zamówienia w II części składa się: a) Wywożenie odpadów komunalnych z koszy ulicznych z dróg powiatowych miejskich w Kędzierzynie-Koźlu 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wywożenia odpadów komunalnych z koszy ulicznych z dróg powiatowych miejskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz terenów stanowiących własność powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ i obejmuje w szczególności: a. wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych z dróg powiatowych rozstawionych na terenie miasta, b. ustawienie bądź zawieszenie koszy ulicznych po ich opróżnieniu, a następnie wywóz odpadów komunalnych w miejsce utylizacji sprzętem przystosowanym do ich transportu; c. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w szczególności do usunięcia odpadów komunalnych z jezdni lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania koszy, 2. Opróżnianie koszy będzie wykonywane z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy oraz tworzeniu zanieczyszczeń wokół koszy (zgodnie z harmonogramem). 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Jednostki organizacyjnej o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji niniejszej umowy. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Jednostki organizacyjnej karty przekazania odpadu. 5. Wykazy ulic, na których ustawione są kosze wraz z ilością i częstotliwością ich opróżniania określone są w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 6. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 7. Fakturowanie wykonanego przedmiotu umowy dokonywane będzie co miesiąc, po wykonaniu usługi. 8. Termin wykonania usługi od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r. b) Świadczenie usługi utrzymania czystości terenów zielonych, chodników i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych miejskich oraz c)Interwencyjne utrzymanie czystości w ciągu dróg powiatowych pozamiejskich na krotności odcinka 100m 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości terenów zielonych, chodników i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych miejskich polegającej na: a. Czynności zbierania śmieci, zamiatania mechanicznego chodników i ścieżek rowerowych, zbierania gałęzi itp., grabienia i zbierania liści. W ramach miesięcznego utrzymania wykonawca poprzez bieżące monitorowanie czystości wskazanych terenów sam dostosowuje intensywność wykonywanych prac, których wynikiem jest utrzymanie czystości terenów zielonych i chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych miejskich określonych w wykazie dróg stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b. Interwencyjnie na zgłoszenie Jednostki organizacyjnej zbieranie śmieci znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych pozamiejskich. c. Interwencyjne na zgłoszenie Jednostki organizacyjnej wykonanie czynności zbierania śmieci, zamiatania mechanicznego chodników i ścieżek rowerowych, zbierania gałęzi itp., grabienia i zbierania liści w ciągu dróg powiatowych pozamiejskich na krotności odcinka 100m. d. Wywozie odpadów powstałych podczas świadczenia przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem. e. Przekazaniu wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Jednostce organizacyjnej dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca. Wymagania sprzętowe: Do wykonania zamówienia należy zastosować: • samochód specjalistyczny lub dostawczy o masie do 3,5t do zbierania i wywozu nieczystości stałych – 1 szt. • dmuchawo - odkurzacz spalinowy - 1 szt. • samochód o nadwoziu skrzyniowym - 1 szt. • samobieżna mechaniczna zamiatarka do czyszczenia chodników wyposażona w urządzenie zraszające zbierany materiał - 1 szt. 2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. a. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z zakresem rzeczowym, warunkami umowy, poleceniami Jednostki organizacyjnej. b. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. c. Powiat sporządzi protokół kontroli/protokół odbioru częściowego wykonania usługi (będący potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia za dany miesiąc), po przeprowadzeniu kontroli wykonania usługi, za dany miesiąc obejmującej usługi wykonane, podpisany przez Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej lub innego przedstawiciela Powiatu. d. Podstawą do wystawienia, przez Wykonawcę, faktury za dany miesiąc, będzie protokół odbioru częściowego wykonania usługi bez usterek lub protokół kontroli/protokół odbioru częściowego potwierdzający usunięcie usterek w terminie. e. Wykonawca wykonuje w ramach umowy czynności, o których mowa w §3 ust. 1 w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu wskazanego w §1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a. Starannego i terminowego realizowania obowiązków w ramach przedmiotu zamówienia. b. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac. c. Utrzymywania terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. d. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. e. Stosowania oznakowania zabezpieczającego zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany). Jeśli projekt nie jest wymagany lub określa wyższych wymagań to osoby wykonujące usługę winny być ubrane w kamizelki ostrzegawcze. Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami f. Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego. g. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Jednostce organizacyjnej i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. h. Własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia i ubezpieczenia mienia stanowiącego jego własność oraz mienia, za które odpowiada wobec osób trzecich. i. Podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. j. Wykonawca zapewnia należytą i wykwalifikowaną obsadę personelu do wykonywania usługi, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność. k. Wykonawca sprawuje nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem. l. Wykonawca ponosi pełne koszty zużytych podczas trwania niniejszej umowy materiałów. m. Wykonawca ponosi koszty naprawy wyrządzonych szkód na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. n. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia; o. Wykonawca ponosi pełne koszty oraz pełną odpowiedzialność za składowanie i wywóz powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów. p. Wykonawca usługi ponosi wobec Jednostki organizacyjnej odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia. q. Termin wykonania usługi od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych zamówieniem – dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości (krotności) usługi ze względu na warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane sytuacje. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dla wszystkich części zamówienia Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac: a) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp. b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac. c) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. e) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. f) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. g) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. h) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. i) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. j) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego. k) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. l) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. m) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Jednostka organizacyjna umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach