Przetargi.pl
Oczyszczanie miasta w zakresie: oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemnych

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2021-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie miasta w zakresie: oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w Rejonie I obejmujące teren dzielnic : Bierkowice, Borki, Brzezie, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Krzanowice, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Świerkle, Winów, Wróblin, Wrzoski, Zakrzów, Zaodrze, Półwieś. W ramach realizacji usługi usuwania oczyszczania powierzchni pasów drogowych w Rejonie I, należy wykonywać na bieżąco: a) Oczyszczanie chodników w zakresie: mechaniczne zamiatanie chodników, ręczne zamiatanie chodników, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie worków; b) Oczyszczanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w zakresie: mechaniczne zamiatanie, ręczne zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie worków; c) Oczyszczanie terenów zieleni w pasach drogowych w zakresie: usuwanie zanieczyszczeń, zgrabienie drobnych gałęzi i zalegających liści, zbieranie worków; d) Oczyszczanie przejść podziemnych i schodów w zakresie ręczne zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie worków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach