Przetargi.pl
Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, Gustawa Gizewiusza 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874241226 , fax. 874241238
 • Data zamieszczenia: 2022-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874241226, fax. 874241238
  REGON: 790671538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 32.184 km;2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 10,72 km, z zastrzeżeniem cz. XVII ust. 1 pkt 2;3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 97.888,35 m2;4) odśnieżania i zwalczania śliskości na parkingach na terenie miasta Pisz o powierzchni 22.611,00 m2;5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 41,25 m2;6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3.340,00 m2;7) odśnieżania i zwalczania śliskości miejsc przystanków autobusowych o powierzchni 120,00 m2;8) usunięcia materiałów uszorstniających (zalegającego piasku) po akcji zimowej z terenów ujętych w załącznikach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;9) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta Pisz.Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą i inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi oraz usunie pozostałości materiałów użytych do zwalczania śliskości ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat przystankowych i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz.Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 120,88 km;2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych, terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 0,99 km;3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 1,781 km;4) usunięcia materiałów uszorstniających (zalegającego piasku) po akcji zimowej z terenów ujętych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą i inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi oraz usunie pozostałości materiałów użytych do zwalczania śliskości dróg wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy, terenów utwardzonych przy wiatach, przystanków, zatok oraz dojść do zatok autobusowych wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do wzoru umowy na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz.Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do prowadzonego postępowania Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:1) na zadanie nr 1 – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset);2) na zadanie nr 2 – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 poz. 2080).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005, zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Wadium – Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr ….… ”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwez przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.7. Z treści gwarancji i poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 6.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.9. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.10. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczeniaw formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającegow okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.). Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać dysponowanie:1) w zadaniu nr 1:- jedną pługopiaskarką,- jedną piaskarką samochodową,- jednym ciągnikiem z pługiem lub skrobakiem,2) w zadaniu nr 2:- co najmniej jedną pługopiaskarką,- jednym ciągnikiem z pługiem lub skrobakiem.W przypadku składania ofert przez Wykonawcę na dwa zadania, sprzętw poszczególnych zadaniach nie może się dublować. W przypadku gdy sprzęt będzie się dublował, wówczas obie oferty zostaną odrzucone jako niezgodnez treścią SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach