Przetargi.pl
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania: I - Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II - Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Imielin

Urząd Miasta Imielin ogłasza przetarg

 • Adres: 41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2255989, 2254128 , fax. 032 2255507
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Imielin
  ul. Imielińska 81 81
  41-407 Imielin, woj. śląskie
  tel. 032 2255989, 2254128, fax. 032 2255507
  REGON: 27258687400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imielin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania: I - Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II - Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Imielin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 obejmuje odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych - wywóz około 95 m3 odpadów w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów, wywóz około 220 m3 odpadów w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów, wywóz około 30 m3 odpadów w workach o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów. Zadanie nr 2 obejmuje wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ilości około 700 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imielin.bip.org.pl/=przetarg
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach