Przetargi.pl
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu Bramki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna 132/134
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 364760520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu Bramki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu Bramki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) poprzez dedykowany Zespół Wsparcia Technicznego (ZWT) spełniający określone wymagania oraz posiadający określone kompetencje i doświadczenie w realizacji podobnych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca posiada w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy zł).W przypadku wykazania się średnim rocznym przychodem ze sprzedaży netto, określającym przychód netto w innej walucie niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich trzech lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub wykonuje w przypadku usług okresowych lub ciągłych) 2 (słownie: dwie) umowy, których przedmiotem było świadczenie usług wsparcia technicznego wysoko skalowalnego systemu (obsługującego minimum 100 000 [słownie: sto tysięcy] osób miesięcznie) polegających co najmniej na: asyście wdrożeniowej, zadaniach stabilizacyjnych dotyczących obsługiwanego systemu skoncentrowanych na czynnościach naprawy konkretnych problemów oraz działaniach rozwojowych, o wartości każdej z tych umów co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł netto.Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku umów, które są nadal wykonywane, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż do upływu terminu składania ofert wykonał usługi, realizowane na podstawie umowy, o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, spełnianie ww. warunku, Wykonawcy wykazują łącznie, przy czym wartość każdej z wykazywanych umów, o których mowa powyżej, nie może być niższa niż wymagana, to jest nie niższa niż 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości umów dla potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.W przypadku wykazania się w zakresie zdolności technicznej doświadczeniem w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w tym dniu NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach