Przetargi.pl
świadczenie usług wg potrzeb Zamawiającego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/16

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 285-35-01 , fax. 054 285-35-01
 • Data zamieszczenia: 2015-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Kościuszki 20/22 20/22
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 285-35-01, fax. 054 285-35-01
  REGON: 91087005300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług wg potrzeb Zamawiającego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje świadczenie usług wg potrzeb Zamawiającego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie gmin Bytoń, Dobre, Piotrków Kujawski, Radziejów, Osięciny, Topólka oraz m. Radziejów i m. Piotrków Kuj. Usługa nr 1 wg kosztorysu ofertowego nr 1 Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 6 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + piaskarka P-1 i pługiem lemieszowym lekkim -1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 300. Usługa nr 2 wg kosztorysu ofertowego nr 2 Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min 6 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + piaskarka P-1 i pługiem lemieszowym lekkim - 1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 300. Usługa nr 3 wg kosztorysu ofertowego nr 3 Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 6 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy z pługami lemieszowymi lekkimi - 1 szt. (pług Zamawiającego) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 250. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 4 wg kosztorysu ofertowego nr 4 Praca sprzętu do odśnieżania - równiarka samojezdna wraz z obsługą Wykonawcy - 1szt. ( pług Zamawiającego) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 250. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 5 wg kosztorysu ofertowego nr 5 Praca sprzętu do załadunku piasku i soli ładowarką oraz likwidacji zatorów śnieżnych o wysięgniku h min.-2,8 m i poj. łyżki min. 0,25 m3 wraz z obsługą Wykonawcy- 1 szt. Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 250. Dyżur od 0 do 75 godzin. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 6 wg kosztorysu ofertowego nr 6 Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 8 ton (poj. beczki min. 5 000 l) Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + beczka na solankę - 1 szt. (beczka na solankę + pług Wykonawcy) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 500. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 7 wg kosztorysu ofertowego nr 7 Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 8 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług ciężki - 1 szt. (pług Wykonawcy) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 300. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 8 wg kosztorysu ofertowego nr 8 Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 8 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług ciężki - 1 szt. (pług Wykonawcy) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 300. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 9 wg kosztorysu ofertowego nr 9 Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 8 ton Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług ciężki - 1 szt. (pług Wykonawcy) Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 300. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Usługa nr 10 wg kosztorysu ofertowego nr 10 Praca sprzętu do likwidacji zatorów śnieżnych o wysięgniku h min.-2,8 m i poj. łyżki min. 0,25 m3 wraz z obsługą Wykonawcy- 1 szt. Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 0 do 250. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Odbiór solanki pojazdami Wykonawcy. Solankę zakupi Wykonawca i obciąży Zamawiający kosztami zakupu solanki na podstawie miesięcznych faktur. Termin płatności faktur do 21 dni od daty doręczenia faktury przelewem na konto Wykonawcy. Piasek i sól zapewni Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radziejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach