Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, Gustawa Gizewiusza 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874241226 , fax. 874241238
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874241226, fax. 874241238
  REGON: 790671538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 120,88 km;2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych, terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 0,99 km;3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o długości 1,781 km;4) usunięcia materiałów uszorstniających (zalegającego piasku) po akcji zimowej z terenów ujętych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą i inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi oraz usunie pozostałości materiałów użytych do zwalczania śliskości dróg wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy, terenów utwardzonych przy wiatach, przystanków, zatok oraz dojść do zatok autobusowych wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do wzoru umowy na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz.Szczegółowy zakres prac został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach