Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac czystościowo-porządkowych w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10 oraz ul. Mostowej 1, z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również „Zadaniami”.

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac czystościowo-porządkowych w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10 oraz ul. Mostowej 1, z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również „Zadaniami”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia, zwane również Zadaniami, a mianowicie: I. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 1 jest sprzątanie obiektu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10. Zadanie nr 1 obejmuje swoim zakresem w szczególności kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacji w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10 oraz utrzymanie porządku na terenie tej posesji. II. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Zarządu Dróg w BielskuBiałej przy ul. Mostowej 1. Zadanie nr 2 obejmuje swoim zakresem w szczególności kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji oraz Sali narad (budynek oficyny) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne w/w części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego Zadania. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV -V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach