Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.22.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.22.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 2 zadania częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 2 części tj.: 1) Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, zadrzewionej, położonej w obrębie Pągów, gmina Wilków, powiat namysłowski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40 o powierzchni 1,3500 ha z a.m. 2, przeznaczonej pod tereny sportu i rekreacji. 2) Zadanie częściowe nr 2 Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Obrowiec, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/2 o powierzchni 0,1346 ha z a.m. 8, przeznaczonej pod teren mieszkaniowy jednorodzinny, teren drogi dojazdowej. 3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach