Przetargi.pl
Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 212 012 , fax. 774 212 073
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 774 212 012, fax. 774 212 073
  REGON: 55213600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej” Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2. Zakres modernizacji energetycznej został zaplanowany zgodnie z wykonanym audytem energetycznym 3. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej obejmuje: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych, 2) Ocieplenie stropodachów, 3) Wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych (okna na poddaszu i drzwi na taras), 4) Wymianę instalacji C.O. łącznie z grzejnikami, 5) Montaż pompy ciepła powietrze – woda wraz z wymaganą instalacją, jako uzupełnienie systemu grzewczego c.o. i przygotowania c.w.u., przy wykorzystaniu istniejącego kotła opalanego ekogroszkiem; 6) Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz oprawami oświetleniowymi. 2.4. Wskaźniki techniczne budynku: 1) Powierzchnia zabudowy 552,61m2 2) Powierzchnia użytkowa piwnicy 32,43 m2 3) Powierzchnia użytkowa parteru 439,17 m2 4) Powierzchnia użytkowa piętra 356,05 m2 5) Powierzchnia użytkowa II piętra 335,38 m2 6) Całkowita powierzchnia użytkowa 1116,17 m2 7) Kubatura piwnicy netto 107,61 m3 8) Kubatura parteru netto 1710,14 m3 9) Kubatura piętra netto 1305,00 m3 10) Kubatura II piętra netto 565,52 m3 11) Całkowita kubatura netto 3580,66 m3 12) Budynek trzykondygnacyjny: a) dwie kondygnacje użytkowe, b) częściowe podpiwniczenie, c) poddasze z częścią użytkową i strych gospodarczy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łubnianach Nr: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 z adnotacją „Wadium – Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej” 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach