Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5203495, 5350477, 5350349 , fax. 65 5203495, 5350477, 5350349
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
  ul. Zamkowa 2 2
  64-113 Osieczna, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, fax. 65 5203495, 5350477, 5350349
  REGON: 41038655100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja.osieczna.com.pl; www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w obiektach należących do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rehabilitacja.osieczna.com.pl; www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach