Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6455124
 • Data zamieszczenia: 2013-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kamienna Góra
  Plac Grunwaldzki 1 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6455124
  REGON: 00052497300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Podane ilości przy poszczególnych zadaniach są wstępnym szacunkiem Zamawiającego. Oszacowane ilości służą do sporządzenia oferty, co oznacza, że ostateczne ilości zleceń zostaną ustalone w trakcie realizacji umowy, odpowiednio do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość Czas sporządzenia opracowania 1 2 3 4 Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego z inwentaryzacją budowlaną (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie szt. 100 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego garażu wraz z gruntem i inwentaryzacją budowlaną oraz garażu wolnostojącego z gruntem szt. 20 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania dokumentacji do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego szt. 5 10 dni Sporządzanie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń za 1 m2 powierzchni m2 150 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego bez inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego lub użytkowego szt. 20 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego na poprawę zagospodarowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego szt. 5 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działki budowlanej samodzielnej (dotyczy nieruchomości o charakterze budowlanym, rolnym, rekreacyjnym i innym) szt. 20 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych położonych obok siebie w kompleksie z innymi działkami, za każdą 1 działkę w kompleksie, maksymalnie do 5 działek (dotyczy nieruchomości o charakterze budowlanym, rolnym, rekreacyjnym i innym) szt. 15 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych położonych obok siebie w kompleksie z innymi działkami, za każdą 1 działkę w kompleksie, powyżej 5 działek (dotyczy nieruchomości o charakterze budowlanym, rolnym, rekreacyjnym i innym) szt. 5 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego działki gruntowej na poprawę zagospodarowania (dotyczy nieruchomości o charakterze budowlanym, rolnym, rekreacyjnym i innym) szt. 10 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanych, tj. budynków i budowli o następujących kubaturach: a) do 1000m3 b) od 1000m3 do 2000m3 c) od 2000 m3 do 5000m3 d) powyżej 5000m3 szt. 6 2 2 2 20 dni Świadczenie usług w zakresie przeszacowania operatu szacunkowego własnego szt. 20 10 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji - pojedynczej działki szt. 20 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji - działek położonych w kompleksach szt. 10 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości do naliczenia opłat adiacenckich. szt. 3 30 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. szt. 15 20 dni Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub wydaniem decyzji z warunkami zabudowy szt. 5 20 dni W ramach świadczenia usług w zakresie: -sporządzenia operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego z inwentaryzacją lokalu (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie, -sporządzenia operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego z inwentaryzacją lokalu wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie, -sporządzenia operatu dla garażu wraz z gruntem i inwentaryzacją do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie dokumentacji do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Dokumentacja winna być sporządzona na komputerze lub przy użyciu innej trwałej i czytelnej techniki. Współpraca z Wykonawcą na etapie realizacji niniejszego zamówienia będzie się odbywała w ramach umowy głównej, której istotne postanowienia przedstawione są w części III niniejszej specyfikacji. Cena za sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych położonych obok siebie w kompleksie z innymi działkami, za każdą 1 działkę w kompleksie zostanie ustalona poprzez przemnożenie liczby działek w kompleksie i ceny za każdą działkę w kompleksie. Podobnie zostanie ustalona cena za sporządzenie operatu dla ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji - działek położonych w kompleksach. Przez kompleks działek Zamawiający rozumie dwie i więcej działek położonych obok siebie, połączonych ze sobą co najmniej jednym punktem granicznym. Poszczególne usługi wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń, wystawianych przez Zamawiającego. Zlecenia wystawiane będą nieregularnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poszczególnych zleceń (licząc od dnia otrzymania zlecenia) w czasie nie dłuższym niż ten określony w tabeli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach