Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTARCZENIA BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ogłasza przetarg

 • Adres: 05220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 614 425 , fax. 227 614 446
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
  05220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 227 614 425, fax. 227 614 446
  REGON: 1015399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witu.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTARCZENIA BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze ze zgłaszanymi przez Zamawiającego potrzebami, dotyczącymi ilości biletów oraz miejsca i terminu podróży, w ramach podróży pracowników Zamawiającego, żołnierzy zawodowych lub osób nie będących pracownikami Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego, doradztwo i pomoc w zakresie wszelkich zmian w czasie trwania podróży, wykonywanie na żądanie Zamawiającego raportów zrealizowanych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 13 800,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100) może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Dokumenty, o których mowa w punkcie 2) – 5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 3) – 5) muszą być złożone w formie oryginału. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP S.A. Zielonka 10 1020 1042 0000 8302 0014 7793 w kwocie 13 800,00 PLN zaznaczeniem numeru sprawy ZP/18/18/F1/KO Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny skuteczności wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna ma data i godzina wpływu prawidłowo opisanej koperty z oryginałem dokumentu gwarantującego zapłatę wadium do siedziby Zamawiającego (to jest zarejestrowania w Kancelarii Jawnej lub oryginał załączony do oferty – w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego złożenia koperty zawierającej oryginał dokumentu gwarantującego zapłatę wadium w siedzibie Zamawiającego (np. brak opisu koperty, opóźnienie w przekazaniu przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską). Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu lub kserokopii innego dokumentu potwierdzającego sposób wniesienia wadium przez Wykonawcę. W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 aust.1 ustawy Pzp do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – Załącznik nr 3 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP) – Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 6. Wykaz osób – Załącznik Nr 6 7. Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach