Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁYSE W OKRESIE 1.07.2018 - 30.06.2019

Gmina Łyse ogłasza przetarg

 • Adres: 07437 Łyse, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 725 027 , fax. 29 7725003 w. 41
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łyse
  ul. Ostrołęcka 2
  07437 Łyse, woj. mazowieckie
  tel. 297 725 027, fax. 29 7725003 w. 41
  REGON: 55066817200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uglyse.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁYSE W OKRESIE 1.07.2018 - 30.06.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łyse. Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego: 1) Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse , 2) Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3) Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2016r., poz. 6417), 4) Uchwała Rady Gminy Łyse Nr XXIV/151/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 6415), 5) UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016 RADY GMINY ŁYSE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7256). Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łyse, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 138/16 z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r., pozycja 9299), oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łyse (Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse . Przedmiot zamówienia wg CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów, 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami, 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 10 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. 2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: obowiązki w zakresie odbierania i zagospodarowania ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadami komunalnymi. 3) Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – ogólne warunki umowy. 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; Wykonawca jest zobowiązany do: przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 138/16 z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r., pozycja 9299). Odpady komunalne zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Łyse muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK odpady mogą być kierowane do instalacji przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej do zastępczej obsługi regionu wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 138/16 z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r., pozycja 9299). Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu ostrołęcko-siedleckiego możliwe jest przekazywanie odpadów do instalacji do zastępczej obsługi, zlokalizowanych poza regionem macierzystym Gminy Łyse, wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 138/16 z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r., pozycja 9299). Wszystkie zmieszane odpady komunalne (kod: 20 03 01) odebrane z terenu gminy Łyse powinny być kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu ostrołęcko-siedleckiego, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów. Odpady zebrane selektywnie odebrane z terenu gminy Łyse, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 138/16 z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r., pozycja 9299) do obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych. 2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; Odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością zgodną z Uchwałą w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) - 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych z każdego gospodarstwa domowego. b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych - 1 raz w miesiącu z każdego gospodarstwa domowego, którego mieszkańcy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w okresie czerwiec – sierpień 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, natomiast w okresie wrzesień - maj co najmniej 1 raz w miesiącu, z każdego gospodarstwa domowego, które zgłosi takie zapotrzebowanie - tj. nie będą kompostować odpadów biodegradowalnych na terenie własnej nieruchomości. 3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku a także transportu, b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, c) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń, którą ma obowiązek przedstawić na żądanie zamawiającego. 4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do: a) prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazywania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań zawierających informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. oraz liczbie właścicieli nieruchomości zbierających odpady zgodnie z art. 9n do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy na obowiązujących drukach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 934) b) podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez Wykonawcę ewidencja w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami, c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą miesięczną kartę ewidencji odpadów komunalnych z danego miesiąca zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2014 r., poz. 1973). 5. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. a) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). b) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( Dz. U. z 2017, poz. 2412). c) Wykonawca, w razie nie osiągnięcia przez Gminę wymaganych poziomów odzysku zobowiązany będzie pokryć wszelkie ewentualne kary nałożone na Gminę Łyse z tego tytułu, pod warunkiem, że nieosiągnięcie poziomów recyklingu przez Gminę spowodowane było nie osiągnięciem poziomu recyklingu przez wykonawcę. d) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łyse, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wyposażenie do dnia rozpoczęcia świadczenia usług tj. 1 lipca 2018 roku wszystkich przedmiotowych nieruchomości w pojemniki zgodne z normą PN-EN-840 oraz worki na odpady. Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) gromadzone będą w pojemnikach, natomiast selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie odbywać się w systemie workowym. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości w cenie świadczonej usługi za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemniki o pojemności 120 dm³ sprawne technicznie, a właścicielom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów również po 2 szt. worków o pojemności 120 dm³ każdej frakcji (wymienionej w rozdz. II, pkt 5 ppkt g) na czas świadczenia usługi. Przy odbiorze odpadów Wykonawca pozostawi właścicielowi nieruchomości taką samą liczbę worków, jaką odbiera z odpadami zebranymi selektywnie. W razie zapotrzebowania na większą ilość worków właściciel nieruchomości zgłosi ten fakt do Wykonawcy, który dostarczy je podczas zbiórki odpadów w danej miejscowości. Ilość wymaganych pojemników i worków określa załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku pojawienia się nowych nieruchomości zamieszkałych i na których powstawać będą odpady komunalne, zakładając że łączna ilość dostarczonych pojemników i worków nie przekroczy ilości podanych w załączniku nr 1 do SIWZ wykonawca bez dodatkowej opłaty dostarczy pojemniki i worki pod wskazany przez zamawiającego adres w terminie do 7 dni od pisemnego przekazania takiej informacji wykonawcy. e) Odpady będą odbierane z nieruchomości na terenie gminy, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz zawiera szacunkową liczbę pojemników i worków na odpady dla danej nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości (opracowany na podstawie złożonych deklaracji), które wykonawca będzie musiał wyposażyć w pojemniki i worki, zamawiający dostarczy przy podpisywaniu umowy. Wykonawca dostarczy zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni licząc od 1 lipca 2018 r. pisemne potwierdzenie wyposażenia w pojemniki i worki przedmiotowych nieruchomości. f) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu wywozu odpadów z terenu gminy obejmującego okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i jego przekazania zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 20 czerwca - wykonawca w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przygotuje na własny koszt i dostarczy wraz z pojemnikami i workami na odpady komunalne dla wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem uzgodnione z zamawiającym harmonogramy wywozu odpadów. Harmonogram wywozów będzie również zawierał informacje podane po podpisaniu umowy przez zamawiającego dotyczące wysokości opłaty, terminów wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz inne istotne dla zamawiającego informacje. Harmonogram dostarczany mieszkańcom powinien być wydrukowany na papierze o wielkości co najmniej odpowiadającej formatowi A4. g) Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników i worków wyłącznie do tego celu przeznaczonych i opisanych/oznaczonych dla poszczególnych grup odpadów jak niżej : - odpady zmieszane - pojemnik oznaczony napisem „ZMIESZANE” - odpady z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych–worek – kolor żółty, - szkło białe i kolorowe- worek – kolor zielony, - odpady z papiery i tektury – worek- kolor niebieski, -odpady biodegradowalne – pojemnik lub worek- kolor brązowy. W przypadku gdy odpady z danej nieruchomości nie mieszczą się w pojemniku lub worku o pojemności 120 dm³ Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest odebrać odpady zgromadzone również w workach i wystawione w dniu odbioru przez właściciela nieruchomości. h) Powierzchnia gminy Łyse wynosi 246,45 km². Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosi 8611 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 09.05.2018 r.) Liczba gospodarstw domowych objętych zamówieniem, zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz danymi na dzień 09.05.2018 r. wynosi 1796 szt. Zestawienie zebranych deklaracji na dzień 09.05.2018 r. - Liczba gospodarstw które złożyły deklaracje o wysokości opłaty i sposobie zbiórki odpadów komunalnych – 1796 - Szacunkowa liczba brakujących deklaracji – 0 – należy szacować że są to gospodarstwa objęte zamówieniem, które będą zbierać odpady komunalne w sposób zmieszany (bez segregacji) - Liczba gospodarstw deklarujących zbiórkę odpadów w sposób selektywny – 1612 - Liczba gospodarstw deklarująca oddawanie odpadów bez segregacji – 184 - Liczba gospodarstw z których odbierane będą oddzielenie wyselekcjonowane odpady biodegradowalne – 278 – należy przyjąć, że w trakcie realizacji umowy wzrosnąć może do 310 (bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia ponad zaproponowane w formularzu ofertowym). Podana ilość gospodarstw domowych jest aktualną ilością jaką wykonawca zobowiązany będzie obsłużyć w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego. Liczba gospodarstw w trakcie realizacji umowy może się zwiększyć do 1840 szt. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego akceptują ryzyka związane z ryczałtowym rozliczeniem umowy za przedmiotowy zakres zamówienia i nie będą mogli rościć sobie wynagrodzenia dodatkowego w przypadku gdy liczba obsługiwanych gospodarstw nie przekroczy 1840 szt. i) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: - w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego – w godzinach – nie wcześniej niż 6.00, nie później niż 22.00, - w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, - niezależnie od warunków atmosferycznych, - zabezpieczając przewożone odpady przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 6. Informacje dodatkowe: a) Długość dróg przebiegających przez gminę: - drogi gminne gruntowe - 77,5 km - drogi gminne bitumiczne – 77,87 km - drogi powiatowe - 71 km - drogi wojewódzkie – 28,145 km Podane dane są jedynie danymi orientacyjnymi i nie stanowią wystarczającej podstawy do wyliczenia łącznej trasy jaką będzie musiał jednorazowo przebyć wykonawca na terenie gminy Łyse. Podanie bardziej szczegółowych danych nie jest możliwe i uzasadnione, ze względu na różne możliwości przebiegu tras podczas odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy. Wykonawcy podając cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia są zobowiązani należycie oszacować wszystkie koszty transportu. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tytułu niewłaściwego oszacowania przez wykonawcę długości tras koniecznych do przejechania w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze stanowisko wynika z faktu, że długość tras będzie uzależniona również od właściwości wykonawców, co do których zamawiający nie posiada wystarczającej wiedzy (np. baza wykonawcy, właściwości posiadanych pojazdów itp.) b) Powierzchnia gminy Łyse wynosi 246,45 km². Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosi 8611 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 09.05.2018 r.) Liczba gospodarstw domowych zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz danymi z ewidencji podatkowej według stanu na dzień 09.05.2018 r. wynosi 1796 szt. Podane ilości w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego akceptują ryzyka związane z ryczałtowym rozliczeniem umowy za przedmiotowy zakres zamówienia. Podana ilość gospodarstw domowych jest szacunkową ilością jaką wykonawca zobowiązany będzie obsłużyć w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego. W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się możliwość wzrostu obsługiwanej liczby gospodarstw domowych objętych usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jednak w takim wypadku wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe liczone za każde gospodarstwo ponad liczbę 1840 w następujący sposób: miesięczne wynagrodzenie dodatkowe = cena oferty brutto / 12 miesięcy / 1840 x liczba obsługiwanych gospodarstw ponad liczbę 1840. c) W celach szacunkowych podaje się ilość odpadów odebranych i poddanych recyklingowi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łyse w 2017 r. Masa odpadów odebranych i poddanych recyklingowi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy łącznie w 2017 r.: 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1906,10 Mg 20 02 01 Odpady komunalne ulegające biodegradacji – 25,64 Mg 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 120,58 Mg, 20 01 01 Papier i tektura – 100,23 Mg, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 34,50 Mg 15 01 04 Opakowania z metali – 34,37 Mg 15 01 07 Opakowania ze szkła – 102,12 Mg 20 01 02 Szkło – 3,08 Mg 20 01 39 Tworzywa sztuczne – 124,75 Mg 20 01 40 Metale – 76,30 Mg 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe – 96,04 Mg d) W przypadku gdy właściciel gospodarstwa domowego zadeklarował prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, gospodarstwo domowe należy wyposażyć w 1 pojemniki o pojemności 120 dm³ do odpadów zmieszanych i w worki o pojemności 120 dm³ do odpadów zbieranych selektywnie (ewentualnie we wskazanych przypadkach pojemnik o pojemności 120 dm³ do odpadów biodegradowalnych). e) w przypadku gdy właściciel gospodarstwa domowego zadeklarował, że nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów gospodarstwo domowe należy wyposażyć w 1 pojemnik o pojemności 120 dm³. 7. Obowiązki wykonawcy a) Gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. b) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Regionu ostrołęcko - siedleckiego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi Regionu ostrołęcko - siedleckiego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. c) przekazywanie odebranych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). e) Uzyskanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2167). f) Informowanie zamawiającego o każdym stwierdzonym przez wykonawcę naruszeniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne, pisemne informowanie zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości ww. obowiązku. Dopuszcza się dołączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej stwierdzone nieprawidłowości z oznaczeniem dnia i godziny wykonania dokumentacji. g) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. h) Odbiór odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez uprawniony podmiot. Właściciele nieruchomości do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do posesji zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym zapewniającym ich przejezdność. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady komunalne przy zjeździe z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych. i) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. j) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. k) Wykonawca udostępni zamawiającemu możliwość dostępu poprzez Internet do systemu GPS, w który obowiązkowo wyposażone mają być pojazdy wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych. System monitoringu GPS powinien zapisywać otrzymywane dane, umożliwiać przechowywanie i odczyt danych przez okres co najmniej roku. Jednocześnie system ten powinien posiadać możliwość generowania dziennych raportów o położeniu pojazdów, miejscach postoju i wyładunku odpadów w instalacji docelowej. l) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. m) Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godz. 7:30 – 15:30 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów na terenie gminy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). 6.3 Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Gmina Łyse prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ostrołęce numer rachunku 34 8922 0009 0003 3936 2000 0030 z dopiskiem na przelewie: Wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łyse. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta b) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach