Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w Programie ICO, Północ-Południe oraz Open Poland

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w Programie ICO, Północ-Południe oraz Open Poland
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w Programie ICO, Północ-Południe oraz Open Poland. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zadań: 1. Współpraca przy realizacji projektów – inicjowanie i planowanie projektów, opracowywanie koncepcji, planowanie, realizacja; administracja projektami w systemie zarządzania projektami IAM; przygotowywanie, realizacja i szacowania budżetu oraz harmonogramu projektów zgodnie z procedurami wewnętrznymi IAM; opracowywanie, monitorowanie i rozliczanie umów z partnerami. 2. Współpraca z zespołem i innymi wydziałami IAM przy opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji nowych strategii. 3. Prace administracyjne związane z komunikacją pomiędzy organizatorem, partnerem projektu, uczestnikami projektów. 4. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i językowe projektów realizowanych w krajach partnerów. 5. Tłumaczenia pisemne i ustne z i na język rosyjski/ukraiński/angielski w ramach działań projektowych IAM. 6. Udział w opracowaniach koncepcji komunikacji projektów. 7. Przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji projektów. 8. Przygotowywanie niezbędnych zestawień i sprawozdań . 9. Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera Programów oraz innych zadań związanych w programem ICO, Północ-Południe, Open Poland.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach