Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych, w szczególności, w zakresie kultury cyfrowej dla Instytutu Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2021-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych, w szczególności, w zakresie kultury cyfrowej dla Instytutu Adama Mickiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych, w szczególności, w zakresie kultury cyfrowej dla Instytutu Adama Mickiewicza, w tym: 1) współpraca z polskimi i zagranicznymi, partnerami, w tym m.in. artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, szczególności w zakresie realizacji projektów i wydarzeń z dziedziny kultury cyfrowej; 2) współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i zagranicą, 3) współtworzenie strategii programowej projektów kulturalnych, 4) organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń kulturalnych, w tym: a) opracowywanie koncepcji projektów, b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, c) przygotowywanie dokumentacji projektów, d) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów, e) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów, f) prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami, - zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 5) przygotowywanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami; 6) współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów. 7) merytoryczne rozpoznawanie aktualnych trendów, identyfikowanie potencjalnych partnerów IAM w ramach planowanych i realizowanych projektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach